Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Проект на Обединение Плейсмейк - Дизайн груп студио за центъра на Добрич, първо място

Представяме ви класирания на първо място в конкурса за централната градска част на град Добричидеен проект. Той е дело на Обединение Плейсмейк – дизайн груп студио.

Жителите на Добрич могат да определят с гласа си проекта с най-функционално и красиво пространство. Трябва да изберат на кое място класират всеки един от проектите, като кликнат на съответната цифра. Гласуването е еднократно тук.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на 5 януари 2023 г.

Проект на Обединение Плейсмейк – дизайн груп студио

Живот
Проектното предложение цели добавяне на дейности и места в конкурсната територия, които да
стимулират социалното взаимодействие между хората. От преходни и пусти пространства
създаваме места, които привличат и задържат хората. Предложението ни акцентира върху
възможността за „случване“ на разнообразие от дейности, които насърчават различните
възрастови групи да прекарват качествено и разнообразно време навън и да се задържат в
площадните пространства. Проектът внася елементи и структури за формална и неформална игра
в града за всички възрасти – деца, младежи и възрастни. Някои са групирани на определени места,
а други са разпръснати из пешеходния център така, че да бъдат откривани случайно и да
провокират интерес. Предвидено е и разнообразие от места за сядане, които предлагат
възможност за събиране и социализация на повече хора, както и кътове за усамотение и съзерцание.
Наличието на активни партерни пространства (магазини, заведения и др.), които рамкират голяма
част от пешеходните пространства, подпомага тяхното обживяване.

Пространство
Модернистичното планиране на 20 в. е създало обширни пространства в центъра на Добрич, в
които се губи чувството за човешки мащаб. Двата формално разделени площада – „Свобода“ и
„Възраждане“, се възприемат като едно общо площадно пространство. Най-наситеното с хора и
функции място днес, южната част на бул. „25-ти септември“, е изключение заради сравнително
тесния профил на улицата и наситеността с търговски функции.
Основна цел на проектното предложение е ясното обособяване на два отделни площада –
„Свобода“ и „Възраждане“, и превръщането им в места, наситени с дейности, които да привличат
и задържат хората в тях. Пл. „Демокрация“ запазва ролята си на представително пространство,
в което се провеждат различни събития на открито. Рамкиращите го сгради и прилежащите им помалки пространства се насищат с функции, които да обживят тази част от центъра на града.
Северната част на бул. „25-ти септември“ се освобождава от визуалното и пространственото
„замърсяване“ от преместваемите обекти и се трансформира в място за срещи, игра, спорт,
търговия и отдих. По улиците в обхвата на конкурса се обособяват различни по функция и мащаб
„джобове“ за социализация за всички възрастови групи.
Настилките в пешеходните пространства са гранит (по основните пешеходни направления,
осигуряващ здравина и дълготрайност, което позволява и преминаването на специализирани
автомобили) и специална настилка, тип терацо мозайка, изработена от рециклиране на
съществуващите клинкерни плочи и бетон. Предлагат се и елементи на градското обзавеждане,
изработени от същия рециклиран материал.

Сгради
Предложените с проекта структури създават пространствена рамка – „декор“ на публичния живот
в пешеходните пространства. Техният дизайн позволява проницаемост, като създава усещане за
лекота и ненатрапчивост и подпомага ориентацията в пространството. Структурите придават
човешки мащаб на големите пространства и приютяват допълнителни функции на открито или на
закрито за стимулиране на публичния живот. Разполагането им в близост до обществени сгради
(галерията, библиотеката и др.) е възможност дейността им да „излезе“ извън сградите и да
достигне до по-голям брой хора. Дизайнът на структурите позволява мултиплицирането им на
различни места в града, вкл. като преместваеми обекти или за временни събития с унифицирана
визия. Материалите, използвани за структурите, са метал, дърво и стъкло.

Етапи за реализация
Предложената етапност залага постепенно обновяване на мрежата от пешеходни публични
пространства в центъра на Добрич. Петте етапа са обособени според тяхната приоритетност,
с цел максимален ефект от обновяването за града и така, че да позволяват оптимално
пространствено и технологично провеждане на ремонтните процеси. Пространственият обхват
на всеки един от етапите е показан на табло 03.
Благоустройствени дейности и финансово предложение за реализация на Зона Б
№ Описание Сума
1 Подготвителни работи 475,000.00 лв.
Разрушаване на стари конструкции и настилки, земни работи
2 Търговски структури 854,000.00 лв.
Изграждане на съоръжения с търговско предназначение
3 Управление на дъждовните води 624,000.00 лв.
Изграждане и интегриране на система за управление на дъждовната вода
4 Осветление 388,000.00 лв.
Изграждане на инсталация и монтаж на осветителни тела
5 Площади и алеи 5,640,000.00 лв.
Изграждане на площади, алеи, стълбища, рампи и подпорни стени. Полагане на настилка
6 Водни ефекти 447,000.00 лв.
Изграждане на атрактивни градски фонтани
7 Озеленяване 374,500.00 лв.
Пресаждане, резитби, почвена подготовка, засаждане на нова растителност и затревяване
8 Градско обзавеждане и оборудване 547,000.00 лв.
Доставка и монтаж на градско обзавеждане, съоръжения и оборудване
Обща сума 9,349,500.00 лв., без ДДС

Проекта на Обединение Плейсмейк - Дизайн груп студио можете да разгледате тук

c