Понеделник, 22 юли 2024

22.07.2024

Последвайте ни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за поверителност има за цел да предостави информация на потребителите на новинарската платформа – https://pronewsdobrich.bg/, относно правилата и принципите, при които се събират и обработват лични данни, за целите на обработването и правата, с които разполагат субектите на данни. С посещаването на интернет страницата на https://pronewsdobrich.bg/, се счита че потребителят се е запознал със съдържанието на настоящия документ и се съгласява с него.

Настоящата политика се приема и с оглед обезпечаването прилагането и спазването на високите стандарти на защита, приети с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, както и другите актове на Европейския съюз и националното законодателство в Република България уреждащи тази материя.

I. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Новинарската платформа https://pronewsdobrich.bg/ е собственост на „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК204800657. Чрез платформата се осъществява журналистическа дейност, която цели да бъде събрана необходимата информация за случаите, които представляват обществен интерес, да се провери нейната достоверност и да информира членовете на обществото за тях. Достъпът до платформата е свободен и не изисква регистрация.

В изпълнение на тази дейност, „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” може да събира и обработва информация, която представлява лични данни, единствено и само за горепосочените цели и с оглед значимостта на интереса на обществото да бъде осведомено. В тази връзка, „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” се стреми обработваните личните данни да бъдат съотносими, свързани със и не надхвърлящи целите, за които се обработват, като по този начин не се засяга в неоправдана степен правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните.

Всеки потребител на сайта има право да изрази своето мнение за определена статия, като публикува своя коментар, който ще бъде достъпен и за другите потребители. Като форма на предварителна и последваща защита от обидни, непристойни или други нежелани прояви, „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” събира информация за име и електронен адрес на потребителите, които публикуват коментар. Събраните по този ред данни ще се използват само за предварително определената цел, след постигането на която своевременно ще се.

II. „МОЯТА НОВИНА”.

Платформата на „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” предлага възможност на всеки потребител да публикува своя статия в рубриката „Моята новина”, в случай че има интерес към определена тема или събитие и смята, че определена информация следва да достигне до по-широк кръг от хора. В изпълнение на тази цел, потребителят се съгласява да предостави следната информация, която може да съставлява лични данни – име, което ще бъде публикувано за обозначаване на автора на новината и адрес на електронна поща, който „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” ще използва за да осъществи обратна връзка, когато е наложително.

В случай, че в предоставената информация от потребителя се съдържат други лични данни за него или друго лице (напр. ЕГН, адреси, снимки и др.), „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” ще ги публикува само ако същите са съвместими с целите и принципите при осъществяване на журналистическа дейност, изложени по-горе, а в противен случай данните ще бъдат заличени.

III. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Всеки потребител, чиито лични данни се обработват от „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” има следните права:

  • право да поиска да му бъде предоставена информация обработваните лични данни, които се отнасят до него.
  • право да получи достъп до обработваните лични данни;
  • право да поиска коригиране (ако личните данни са неточни);
  • право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;
  • право да поиска ограничаване на обработване на лични си данни, в предвидените от законодателството случаи;
  • право на преносимост на личните данни, в предвидените случаи;
  • право на възражение;
  • право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
  • право да поиска защита по административен или съдебен ред, в случай че правата му са били нарушени;
  • право на жалба до надзорен орган.

IV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В изпълнение на поет ангажимент към сигурността и правилното използване на данни, „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” предприе адекватни мерки и механизми за защита на личните данни, приложими към всички лични данни, които се обработват, чрез които да се обезпечи сигурността и правилното им използване.

С оглед степента на риск, към всяка категория данни се прилагат персонални, документални и софтуерни защитни мерки, целящи да осигурят необходимото ниво на поверителност, предотвратяване на неправомерна употреба наличност и достъп до данните само за оторизираните субекти.

Мерките по защита на личните данни подлежат на периодичен контрол за ефективност и актуализация.

V. КОНТАКТИ

„ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” поема ангажимент към потребителите на онлайн платформата да оказва необходимото им съдействие за упражняване техните права като субекти на данни, по предвидения в закона ред. За тази цел, можете да се свържете чрез определения отговорен екип, чрез следния имейл адрес: pronews.dobrich@gmail.com или чрез страницата ни във Фейсбук на този адрес: https://www.facebook.com/Про-Нюз-Добрич.

Администратор:

„ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК204800657;

Адрес на управление: град Добрич, ул. „Независимост” №2А, ет. 2, офис 202;

Управител: Станислава Георгиева Кръстева;

Електронна поща: pronews.dobrich@gmail.com.

Настоящата Политика за личните данни е в сила от 25-ти май 2018г. и подлежи на периодично актуализиране.