Неделя, 16 юни 2024

16.06.2024

Последвайте ни

АОП: Недпустимо е възлагането на ремонта на центъра в Добрич по рамково споразумение

Това би означавало незаконосъобразно разширяване на предмета на действащото рамково споразумение, счита изпълнителният директор на Агенцията за обществени поръчки

Възлагането на строителните дейности по  проекта за ремонт на центъра на Добрич представляват отделна поръчка, която трябва да бъде възложена самостоятелно. И това трябва да стане съобразно прогнозната й стойност, определена в съответствие правилата на чл. 21 от ЗОП.

Това става ясно от отговора на изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки Георги Николов по отношение на запитване вх. № 89-00-8/09.05.2023 г. относно избора на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич, бул. „25-ти Септември“, пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“.

Припомняме, че в свои интервюта кметът на Добрич Йордан Йорданов заявява, че „Строителните дейности ще бъдат извършвани от една от трите фирми, с които има сключено рамково споразумение“.

Община град Добрич, след проведена открита процедура по ЗОП, има сключено рамково споразумение № ДОП – 165/04.08.2021 г., изм. с Анекс №1/01.06.2022 г. с предмет: "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“. Рамковото споразумение е сключено с трима потенциални изпълнители: „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „Хидрострой“ АД, ДЗЗД „Добрич 2020“. Възлагането на строителни дейности за конкретни обекти по така сключеното рамково споразумение се осъществява чрез вътрешен конкурентен избор между посочените трима потенциални изпълнители.  

В отговор на полученото запитване, Агенцията по обществени поръчки (АОП) изразява следното становище: 

Предметът на разгледаното Рамково споразумение (РС) е „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“. В техническата спецификация са изброени и конкретните обекти, като ремонтът на централната градска част не е сред тях. Поради това, принципно считаме, че възлагането на дейности за обект „Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич, бул. 25-ти Септември, пл. „Възраждане и пл. Свобода“ е недопустимо от гледна точка на правилата на чл. 116 от ЗОП, тъй като би означавало незаконосъобразно разширяване на предмета на действащото РС.

Следва да се отбележи, че извън компетентността на АОП е тълкуването и предоставянето на разяснения по договорите или рамковите споразумения, както и по отношение на отделни техни клаузи  за установяване на съответствието им със ЗОП.

Предвид гореизложеното и от прегледа на представените документи може да се направи извод, че възлагането на строителните дейности по цитирания в запитването проект представляват отделна поръчка, която следва да бъде възложена самостоятелно съобразно прогнозната й стойност, определена в съответствие правилата на чл. 21 от ЗОП.

c