Вторник, 27 февруари 2024

27.02.2024

Последвайте ни

Три мерки с еврофинансиране подкрепят украинските граждани на българския пазар на труда

Три мерки с европейско финансиране, които се реализират от Агенцията по заетостта, са на разположение и на украинските граждани с временна закрила в България за успешната им реализация на пазара на труда. Мерките са с общ бюджет от 404 млн. лв., които са осигурени по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Започвам работа “- Бюджетът на Компонент 1 „Активиране“ е в размер на 34 млн. лв. С различни дейности ще бъдат активирани безработни и неактивни лица, като бъдат приложени иновативни и интерактивни методи за привличането им на пазара на труда – организиране на събития и трудови борси, информационни кампании в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи. По Компонент 1 „Активиране“ е планирано разкриването на Центрове за активиране, в които безработните и неактивни лица ще бъдат мотивирани за активно поведение на пазара на труда. Първите шест Центъра за активиране вече функционират в Димитровград, Кюстендил, Ихтиман, Перник, Пазарджик и Сливен. В тях се предоставят услуги за интеграция в заетост, информиране и консултиране, ще бъдат организирани групови мероприятия, а безработните участници ще бъдат насочвани към свободни работни места, подходящи обучения за повишаване на уменията, както и за валидиране на професионални умения и квалификация.

Предстои и обявяването на Компонент 2 „Обучение“ по мярката „Започвам работа“, който е с бюджет от 42 млн. лв. С дейностите, които ще бъдат реализирани от Агенцията по заетостта, безработните и неактивните лица ще бъдат насочвани към обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, като например владеене на чужд език, включително и български език. Тази възможност ще бъде предоставяна чрез ваучери. По мярката ще бъдат обучавани неактивни и безработни лица.

Украинските граждани в България, които имат желание да започнат работа, ще могат съвсем скоро да се включат и в дейностите по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“. Компонентът е с бюджет от 224 млн. лв., а дейностите ще включват подкрепена заетост за период от 6 до 24 месеца, както и предоставяне на еднократни стимули за запазване на заетостта след изтичане на периода на субсидирана заетост.

„Младежка заетост +“ - Мярката е с бюджет от 80 млн. лв. и предстои да стартира. По „Младежка заетост +“ на безработните и неактивни младежи ще бъде осигурена възможност за стажуване, обучение по време на работа и включване в субсидирана заетост. Украинските младежи до 29-годишна възраст, които са безработни или неактивни, също ще могат да кандидатстват по нея.

„Родители в заетост” - С дейностите по мярката се осигуряват грижи за деца, които не посещават ясли, детски градини и предучилищни групи. С осигуряването на детегледачи се дава възможност на родителите да започнат работа. Украинските граждани с временна закрила, които имат малки деца и имат желание да се интегрират на пазара на труда, могат да кандидатстват по мярката „Родители в заетост“, която е с бюджет от 24 млн. лв.

Украинските граждани с временна закрила в България могат да ползват възможностите за улеснен достъп до пазара на труда и по други мерки и програми, финансирани с национални и европейски средства, като потърсят актуална информация за тях в бюрата по труда в страната.

c