Понеделник, 22 юли 2024

22.07.2024

Последвайте ни

Директори на училища в област Добрич се запознаха с възможностите за европейско финансиране

Възможностите за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по процедурата на  Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.  бяха представени пред близо 70 директори на училища от област Добрич на събитие на Областния информационен център-Добрич.

Инж. Геновева Друмева разясни същността на подхода,  процеса на кандидатстване и изискванията към интегрираните концепции. Разгледан бе пример за интегрирана териториална инвестиция, обединяваща училища, бизнес, НПО и общини за осигуряване на равен достъп до качествено образование и повишаване на умения. Училищата, било то държавни или общински могат да бъдат както кандидати с концепции за ИТИ, така и партньори в реализацията им. От планирания бюджет по ПРР 2021-2027 г. са допустими инвестиции в образователна инфраструктура и оборудване (вкл. училищни автобуси).

От друга страна, Програма „Образование“ 2021-2027 г. ще подкрепи реализацията на концепции ИТИ с почти 180 млн. лв. Разписаните допустими дейности са за ограмотяване на възрастни, комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията, и развитие на дуалната система за обучение в професионалните гимназии и училища.

Представена беше и индикативната програма на Програма „Образование“ за 2023 г., в която са планирани седем процедури за над 807 млн. лв. Министерството на образованието и науката ще бъде конкретен кандидат по процедури, насочени към подкрепа на децата в предучилищното образование за личностно им развитие, прилагане на компетентностeн модел в образованието, дигитална трансформация и въвеждане на дуално обучение във висшето образование.

Общините, детските градини, училищата и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза са допустими кандидати по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“, чийто прием е планиран през септември/октомври 2023 г. Бюджетът е над 31 млн. лв., като размера на безвъзмедната финансова помощ ще е в границите от 100 000 до 391 166 лв., и няма да се изисква съфинансиране от кандидатите. Предвидените дейности включват: занимания по интереси; извънкласни дейности; провеждане на културнообразователни инициативи; интензивна работа с родителите и др.

 

c