Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

Какви са възможностите на европейските програми, подкрепящи образованието и младежта?

Областният информационен център в Добрич (ОИЦ-Добрич), Центърът за развитие на човешките ресурси-София (ЦРЧР), в партньорство с Община град Добрич проведоха информационна среща „Европейски средства за образованието 2023“. Присъстваха представители на медиите,  училища и детски градини, читалища и неправителствени организации.

Експертите от ЦРЧР, в качеството си на Национална агенция за България по програмите Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност представиха основните приоритети и възможности по програмите през програмен период 2021-2027 г. Програма „Еразъм+“, която е най-голямата програма на Европейския съюз, подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. През програмния период 2021-2027 тя ще е по-достъпна за малките организации и за тези без опит, с акцент върху социалното приобщаване, екологията, дигитализацията и активното гражданско участие, подчерта експертът Юри Константинов.

Програмата финансира проекти за образователна мобилност в ЕС или партниращи му държави, както и проектни предложения за международно сътрудничество за повишаване капацитета на партниращите организации, обмяна на добри практики, разработване и трансферирани на иновативни образователни продукти и др. Всички организации, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“.

Към момента са отворени пет покани за кандидатстване с проектни предложения за мобилност и партньорски проекти в сектор „Младеж”, за малки партньорски проекти и за Еразъм акредитация. Повече информация за условията за кандидатстване и допустимост са публикувани на страницата на центъра https://hrdc.bg/.

Присъстващите се запознаха и с програмата „Европейски корпус за солидарност“, която с бюджет от над 1 млрд. евро за 2021-2027 г. ще финансира доброволчески проекти на организации и институции, получили „знак за качество“, младежко доброволчество, както и  проекти за солидарност, инициирани от неформална група от младежи. Изискванията за подкрепа по програмата и възможностите, които предоставя са налични на интернет страницата https://europeansolidaritycorps.bg/.

Експертът от ЦРЧР Стефан Груев даде практически насоки за кандидатстване по дейност „ТСА“ чрез която всеки може да се включи в безплатни краткосрочни обучения, семинари, тренинги; конференции и др. в цяла Европа. В помощ на потенциалните кандидати, експертите от ЦРЧР дадоха практически насоки за разработването на успешно проектно предложение и избягване на често срещани  грешки, както и дискутираха условията за допустимост по програмите.

Срещата продължи с Искра Димова, експерт в ОИЦ-Добрич, която представи възможности за финансиране на образователни организации от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027. Средствата по Програма „Образование“ (ПО) 2021-2027 г. в размер от над 1,8 млрд. лв. са насочени към приобщаващо образование, образователна интеграция, модернизация на образованието и обвързването му с нуждите на пазара на труда. През 2023 г са планирани да стартират седем процедури на обща стойност 807,1 млн. лв. Министерството на образованието и науката ще бъде конкретен кандидат по процедурите насочени към подкрепа на децата в предучилищното образование за личностно им развитие, прилагане на компетентностeн модел в образованието, дигитална трансформация и въвеждане на дуално обучение във висшето образование.

Общините, детските градини, училищата и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза са допустими кандидати по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“, чийто прием е планиран през септември 2023 г. Бюджетът е над 31 млн. лв., като размера на безвъзмедната финансова помощ ще е в границите от 100 000 до 391 166 лв. и няма да се изисква съфинансиране от кандидатите. Предвидените дейности включват: занимания по интереси; извънкласни дейности; провеждане на културнообразователни инициативи; интензивна работа с родителите и др.

Присъстващите се запознаха с Единните указания за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001-Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.  Образователните институции могат да бъдат както кандидати с концепции за ИТИ, които включва една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, така и партньори в реализацията на ИТИ. От планирания бюджет на ПРР 2021-2027 г. са допустими инвестиции в образователната инфраструктура и оборудване (вкл. училищни автобуси) за предучилищно, училищно и висше образование, вкл. ученически общежития, както и детски ясли и градини. С ресурс от над 178 млн. лв. ПО 2021-2027 г. ще подкрепи реализацията на концепции ИТИ. Разписаните допустими дейности са за ограмотяване на възрастни, комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията, и развитие на дуалната система за обучение в професионалните гимназии и училища.

Разяснен бе механизмът за изпълнение на подход ИТИ и бе разгледан пример за интегрирана териториална инвестиция, обединяваща образователни институции, бизнеса, НПО и общини за осигуряване на равен достъп до качествено образование и повишаване на уменията. Кандидатстването с концепции ИТИ е до 27.09.2023 г., 17:30 ч. чрез система ИСУН 2020 на следния линк: https://s.shopeee.com/y0F3

c