Петък, 23 февруари 2024

23.02.2024

Последвайте ни

Областният управител върна увеличението на заплатите на общинските съветници в Добрич

Атакуван е текстът относно допълнителното възнаграждение, като за всяко едно проведено заседание извън приетия календарен график

Областният управител Йорданка Костадинова върна за ново обсъждане решение от последното заседание на Общински съвет гр. Добрич, проведено на 30.01.2024 година, с което се приемат изменения и допълнения в Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в частта му относно определянето на възнагражденията на общинските съветници.

Според областния управител решението е прието без да са представени мотиви. Освен това общият размер на възнаграждението на съветниците след промените надхвърля максимално допустимия по закон.

Тя посочва, че съгласно разпоредбата за изпълнение на задълженията си общинският съветник получава общо месечно възнаграждение в размер на 55 на сто от брутната работна заплата на Председателя на Общински съвет за съответния месец, от които 40% за участие в заседанията на Общински съвет и 15% за участие в комисиите на Общински съвет. Общинските съветници получават допълнително възнаграждение за проведено заседание, извън приетия календарен график в размер на 30% от възнаграждението. 

Общинските съветници на Добрич си вдигнаха заплатите, ще получават 1 757 лв.

С решение от 23.02.2021г. на Общински съвет гр. Добрич е определено основното месечно възнаграждението на Кмета на община Добрич в размер на 3 550 лева. С решение от 19.12.2023 г. възнаграждението на председателя на Общински съвет Добрич е в размер на 90 % от основното месечно възнаграждение на кмета на община Добрич.

Според изменената разпоредба общинският съветник получава общо месечно възнаграждение в размер на 55 на сто от брутната работна заплата на Председателя на общинския съвет. С промените в правилника се приема общинските съветници да получават допълнително възнаграждение, като за всяко едно проведено заседание  извън приетия календарен график, в размер на 30%.

Според ЗМСМА общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец. Това означава, че максимално допустимото по закон месечно възнаграждение на общинския съветник е в размер на 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет. С така направените изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е 71,5 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет и надхвърля максимално допустимия по закон размер на възнаграждението на общинските съветници, посочва областният управител.

c