Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

ЕК ще обсъди мерки за намаляване на административната тежест върху земеделците

Мерки за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани ще бъдат обсъдени на заседанието на Съвета по селско стопанство на 26 февруари, съобщават от Европейската комисия.

ЕК ще започне онлайн проучване, насочено пряко към земеделските стопани. То ще помогне да се установят техните основни източници на безпокойство и да се разберат източниците на административна тежест и сложност, произтичащи от правилата на ОСП, както и от други правила за храните и селското стопанство в ЕС и тяхното прилагане на национално равнище. Това проучване ще предостави още през лятото по-ясна картина на основните административни пречки, пред които земеделските стопани възприемат са изправени.

Резултатите от него ще бъдат включени в по-подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г.

Комисията предлага краткосрочни и средносрочни мерки, които биха могли да доведат до известно облекчение както за земеделските стопани, така и за националните администрации, които представляват първото звено за контакт за земеделските стопани и отговарят за управлението и изплащането на средствата от ЕС.

Комисията предлага да се опростят някои от изискванията за обвързаност с условия, които земеделските стопани в ЕС трябва да спазват. Наборът от основни стандарти, наричани ДЗЕС (добро земеделско и екологично състояние), които всички земеделски стопани трябва да спазват, за да получат подпомагане по ОСП, се оказа труден за прилагане при определени обстоятелства.

Комисията вече предприе действия, като предостави за 2024 г. частично освобождаване от правилата за земята, оставена под угар, т.нар. ДЗЕС 8. Сега Комисията предлага да се променят правилата за първия стандарт (ДЗЕС 1), който налага изискване за поддържане на постоянно затревените площи в ЕС стабилни от референтната 2018 г. насам. Съгласно това изискване бившите животновъди с големи пасища, принудени да преминат към производство на полски култури поради смущения на пазара в сектора на месото и млечните продукти, могат да бъдат приканени да преобразуват отново обработваемата си земя в постоянно затревени площи. Това задължение би могло да доведе до загуба на доходи за съответните земеделски стопани. Комисията предлага тези правила да бъдат изменени до средата на март, за да се гарантира, че се вземат предвид структурните промени, причинени от преориентирането на пазара и намаляването на добитъка, като се гарантира, че земеделските стопани няма да бъдат санкционирани в работата си, и да се спомогне за намаляване на тежестта, тъй като по-малко площи ще трябва да бъдат повторно преобразувани в постоянно затревени площи.

Още по темата вижте ТУК:

c