Неделя, 10 декември 2023

10.12.2023

Последвайте ни

Заради дърветата: Граждани оспорват в съда разрешителното за ремонт на центъра на Добрич

Петима души, обединени в Инициативен граждански комитет „За дърветата – живата памет на Добрич“, и още 51 физически лица, оспорват в Административния съд (АС) в града разрешението за строеж от 29 май т. г. на главния архитект на Община Добрич, с което се дава „зелена светлина“ за изпълнението на проекта за развитие, благоустройство и дизайн на централна градска част, става ясно от разпореждане в сайта на АС от 21 юни т.г.

Съдът изисква в тридневен срок от съобщаване на разпореждането главният архитект да представи заверени копия от разрешението за строеж и цялата административна преписка по издаването му. В отговор на наше запитване от Община град Добрич информираха, че изисканите документи са предадени на АС в срок.

Отново във връзка с реконструкцията на центъра, в писмо от 9 юни т.г. директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Варна Ерджан Себайтин моли Община град Добрич в най-кратки срокове да предостави на екоинспекцията „цялата налична документация, засягаща дълготрайната дървесна растителност при реализиране на инвестиционно предложение „Извършване на основен ремонт на бул. „25 септември“ (в участъка от бул. „Трети март“ до пл. „Свобода“), пл. „Възраждане“, пл. „Свобода“ и ул. „Димитър Петков“ (от пл. „Свобода“ до ул. „Д-р Константин Стоилов“), град Добрич, обл. Добрич““.

Молбата на РИОСВ – Варна е изпратена във връзка със становище на Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА) и сигнал-възражение от Инициативен граждански комитет „За дърветата – живата памет на град Добрич“ относно „предвидено премахване, подмяна и преместване на дървесна растителност при реализиране на инвестиционно предложение“.

В становището си от 15 май т.г. Управителният съвет на СЛА посочва, че „дърветата са в добро видимо състояние (с малки изключения), няма повдигане на настилките и причина да се премахват дървета, които са дълговечни и чиято пределна възраст е над 150 години в градска среда“.

„Няма препоръки за фитосанитарни мерки. Не са отбелязани сериозни заболявания и причина, поради която да се премахнат такъв голям брой дървета. В проекта са предвидени поне 3 пъти повече дървета за премахване или подмяна, в сравнение с тези, описани в лошо или незадоволително състояние в експертната оценка“, казват още от браншовата организация.

Според УС на СЛА в проекта не са съобразени няколко нормативни изисквания. Сред тях е Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Добрич от 2008 г., съгласно която при премахване на повече от 20 дървета е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Не са спазени още чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, който гласи, че „възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи на РИОСВ в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение, като внася уведомление по образец“, и чл. 21 от все още действащата Наредба 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност на Министерството на териториалното развитие и строителството от 1993 г., съгласно който „издадените документи по предвижданията за премахване на дървета и Заповедта на кмета на общината за това се изпращат в съответната РИОСВ“, гласи становището на СЛА.

„Премахването на толкова голям брой дървета, предвидено в проекта, ще доведе до промяна на микроклимата, формиране на „топлинен градски остров“ и влошаване на екологичната обстановка в тази част на град Добрич“, казват от браншовата организация. Затова е „необходимо спиране на процедурата по реализиране на Идеен проект за развитие, благоустройство и дизайн на централна градска част на град Добрич […], първи етап, и извършване на проверка както на място, така и на документацията, свързана с инвестиционния проект, съгласуването и разрешителните във връзка с инвестиционното предложение“.

Според УС на СЛА трябва да бъде възложена нова експертна оценка на предвидените за премахване дървета, която да бъде изготвена от независими експерти и тесни специалисти по фитосанитарното състояние на декоративната растителност, с което да се аргументира „премахването на 109 дървета в Зона А и 66 дървета в Зона Б“.

Припомняме ви, че в обяснителните бележки на „Проектантско бюро Албена“ ООД в сайта на международния конкурс пише за премахване на 52 броя дървета поради влошено състояние или проектно решение и 57 дървета за подмяна на два етапа в Зона А, както и за 9 дървета за премахване поради влошено състояние или проектно решение и общо 57 дървета за подмяна на I и II етап в Зона Б.

В своя сигнал-възражение от 30 май т.г. до директорка на РИОСВ – Варна от Инициативен граждански комитет „За дърветата – живата памет на град Добрич“ пишат, че има „съществени несъответствия“ между заявеното пред екоинспекцията инвестиционно предложение и подготвения за реализиране инвестиционен проект.

Гражданите посочват, че са „разтревожени от предвиденото „премахване“, „подмяна“ и „преместване“ на значителна част от и без това оскъдната дървесна растителност“ и че „доказателствата за премахване на 175 дървета са в самата проектна и проектно-сметна документация (в сайта на международния конкурс за идеен проект – б. а.), но не и в заявеното инвестиционно предложение“.

Те се обръщат към директора на РИОСВ – Варна с молба да преразгледа своето съгласувателно писмо от 16 май т. г. относно инвестиционното предложение, като задължи кмета на Община град Добрич да съобрази реализирането му с действащото екологично законодателство.

В гореспоменатото писмо от средата на май пише: „Съгласно представената информация, предвидените за изпълнение дейности са: подмяна на настилки, подмяна и добавяне на елементи на улично осветление, изграждане на фонтани, промяна на дължината и конфигурацията на улеите за отвеждане на повърхностни води, осигуряване на достъпна архитектурна среда и подобряване на експлоатационните характеристики и дълготрайността на средата.“

Отчитайки местоположението на територията, която е предмет на инвестиционното предложение – извън границите на защитени зони, в урбанизирана територия, в границите на населеното място и в територия с действащ Общ устройствен план за общината, както и характера на заявеното инвестиционно предложение, „не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС“ (Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС; Глава втора касае преценката за необходимостта от извършване на ОВОС – б. а.), гласи писмото на директора на РИОСВ – Варна.

По думите на Венцислава Венкова от Граждански инициативен комитет „За дърветата – живата памет на Добрич“ разрешителното за строеж на главния архитект на Община град Добрич от 29 май т. г. е издадено преди да изтече срокът за обжалване на съгласувателното писмо от директора на РИОСВ – Варна, който е 30 май. „Тоест, има нормативен акт, който е прескочен“, посочи тя.  

Снимка: Сдружение „Зеленият пламък“

c