Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

ВАС отмени назначаването на съдия в търговска колегия на Окръжния съд в Добрич

Върховният административен съд отмени решение от протокол от 20 септември 2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на съдия Деница Петкова на длъжността „съдия“ в Окръжен съд Добрич. Решението е по жалба на Любомир Иванов Генов – съдия в Районен съд Добрич, който е бил следващ по ред при гласуването за попълване на местата.

Мотивът е, че съдия Деница Петкова не е притежавала изискуемия от закона 8-годишен юридически стаж и не е отговаряла на изискванията за заемане на длъжността „съдия“ в Окръжен съд Добрич към датата на обявяване на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд - търговска колегия. Поради това решението на Съдийската колегия на ВСС трябва да бъде отменено.

Съдът връща преписката на органа за продължаване на процедурата по назначаване на следващия по ред кандидат, който отговаря на изискванията на Закона за съдебната власт за заемане на длъжността „съдия“ в Окръжен съд Добрич - търговска колегия.  което е прекратено гласуването поради попълване на местата по отношение на Любомир Генов. След като неправилно е повишена съдия Петкова, то е налице свободна длъжност в Окръжен съд Добрич-търговска колегия и решението, с което гласуването е прекратено поради попълване на местата също е неправилно. ВСС не може автоматично да назначи следващия, в случая Любомир Генов, но връща делото на СК на ВСС за продължаване на процедурата по назначаване на следващия по ред кандидат, който отговаря на изискванията на Закона за съдебната власт а заемане на длъжността „съдия“ в Окръжен съд-търговска колегия по отношение на обявената длъжност в Окръжен съд Добрич-търговска колегия. Решението  е окончателно. 

c