Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

С евро финансиране модернизират нивата на биосигурност във водещи птицеферми в област Добрич

снимка: hightoppoultry.com

С европейски средства животновъдни стопанства в област Добрич подобряват биосигурността си

Три животновъдни стопанства в област Добрич са подписали договори по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г. Одобрените кандидати ще подобрят биосигурността в стопанствата си с европейско подпомагане в размер на близо 443 хил. лв., и ще вложат над 363 хил. лв. собствени средства, информират от Областен информационен център - Добрич..

С изпълнение на проект „Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект“, одобреното предприятие, със седалище в с. Дончево,община Добричка ще приложи превантивни мерки за намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести. Дружеството е най-големият производител на яйца за консумация в България и за износ. Общата стойност на проекта е 586 369 лв., от които 293 184 лв. са безвъзмездно финансиране. В проекта е заложено закупуване и монтиране на 4 бр. дезинфекционни станции с фотоклетки, сензорно нагряване и автоматично дозиране на препарата. Чрез тях ще се извършва цялостна аерозолна дезинфекция на влизащите в птицефермите автомобили, което ще намали риска от хоризонтално и вертикално пренасяне на инфекциозни болести. За извършване на допълнителни дезинфекции на всички пътища и райони около сградите за отглеждане на птици ще се закупи мобилна машина за дезинфекция. Планирано е поставянето на три модулни павилиона, които ще се използват като санитарен пропускателен пункт за персонала на фермата. За да се намали риска от разпространение на инфекциозни заболявания ще се достави инсинератор за обезвреждане на странични животински продукти и ще се изгради склад за временно съхранение и обеззаразяване на тор.

Подобряване на безопасността при съхранение на фуражите е целта на проект „Инвестиции в превантивни мерки, насочени срещу поява на болести по селскостопанските животни в Насто-пет ЕООД“. Земеделският стопани от с. Бранище, отглеждащ патици, ще подмени старите и компрометирани бункери за фураж с 8 нови, с което ще се предотврати достъпа на други птици и гризачи до фуража и възникването на масови заразни болести. Одобреният бюджет е 45 600 лв., като 27 360 лв. са безвъзмездно европейско подпомагане.

По проект „Закупуване на техника и оборудване за повишаване на биосигурността в птицевъдна ферма, собственост на "АГРИ.СС" ЕООД в землището на гр. Генерал Тошево, област Добрич“ ще бъдат вложени общо 173 793 лв., от които  121 655 лв. европейско финансиране за превантивни мерки срещу заразни болести по животните. Инвестициите включват закупуването на автоматични бариери за контролиране на достъпа на превозни средства, дезинфекционна станция за дезинфекциране на превозни средства, оборудване за дезинфекция на персонала, закупуване на водоструйни машини и моторни пръскачки, съоръжения за съхранение на фураж и инсинератор.

c