Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

Подкрепа за развитие на неземеделски дейности в общините Генерал Тошево и Балчик

Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ стартира втори прием на проектни предложения от МИГ Балчик - Генерал Тошево по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията си за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е насочена към стартиране и развитие на неземеделски дейности в селските райони, разкриване на качествени работни места и запазване на вече съществуващи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 56 786,37 лв. 

Допустими кандидати са земеделски стопани и микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Земеделските стопани трябва да са регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от 8000 евро. Към занаятчиите има изискване към дата на подаване на проектното предложение да отговарят на изискването на чл. 4 на Закона за занаятите и/или да са вписани в регистъра на занаятчиите на Регионална занаятчийска камара (в случай, че има действаща такава). Задължително е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Балчик или Генерал Тошево, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 7 334,25 лв. до 56 786,37 лв., като подпомагането е до 75% от общите допустими разходи. За проекти, включващи дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.

Финансово ще се подкрепят проекти включващи инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаятите; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване; развитие на туристически услуги.

Допустими разходи са за изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; закупуване на нови машини и оборудване; хонорари на архитекти, инженери и консултанти; придобиване и създаване на компютърен софтуер, и др.

Крайният срок за кандидатстване е 5 юли 2024 г.

c