Вторник, 27 февруари 2024

27.02.2024

Последвайте ни

Общината в Добрич търси изпълнител на част от битовата канализация в кв. „Рилци”

Обществена поръчка /ОП/ „Изграждане на битова канализация в кв.Рилци, гр. Добрич - I етап” е публикувана в сайта на Община Добрич. От информацията става ясно, че прогнозната й стойност е 1 642 758.77 без ДДС. Финансирането е от ПУДООС и от бюджета на Община Добрич.

Поръчката предвижда изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти, производство и/ или доставка на строителни детайли/ елементи и оборудване и влагането им в строежа. Изпълнителят на ОП трябва да извърши необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, да състави строителни книжа и изготви екзекутивната документация на строежа, да участва в процедурата по въвеждане на му в експлоатация. Той е длъжен да отстрани недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация, както и проявени дефекти през гаранционните срокове.

Срокът на изпълнение на строително-монтажните работи е 6 месеца. Той започва да тече от датата на съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и е до протокол за установяване на годността за ползване на строежа. Едно от изискванията към участниците е да имат опит в изпълнение на минимум едно строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на ОП, изпълнено през последните пет години

Първото заседание на комисията за провеждане на открита процедура е на  13 август т. г. 10 часа в сградата на Община град Добрич. На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Снимката е илюстративна

c