Неделя, 21 април 2024

21.04.2024

Последвайте ни

Община Добричка: Изтича срокът за 5% отстъпка при плащането на местни налози

Изтича срокът за ползване на 5% отстъпка при плащането на местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г., напомнят от Община Добричка.

-  До 5 май тече срокът, в който се плащат задълженията за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ за цялата 2021г. с 5 на сто отстъпка.

- До 5 май тече срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2021г.

 - До 30 юни тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ за 2021г. Считано от 1 юли върху неплатените в срок задължения ще се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.

Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени. Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане: касово, безкасово и по интернет.

Справки могат да се правят на място в отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, ет. 1, стая 107, телефони: 058/ 600643, 058/ 600889 /вътрешни 105, 107, 121, 217 и на интернет страницата на Общината с адрес: www.dobrichka.bg.

c