Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

Каварна е сред общините с нови мобилни офиси на службата за съвети в земеделието

Нов мобилен общински офис (МОО)на Националната служба за съвети в земеделието е открит в Каварна. Той ще предоставя безплатни съвети и консултации на земеделските стопани, съобщават от НССЗ.

MOO Каварна е с териториален обхват община Каварна, община Шабла и община Балчик. Адресът му е 9650 Каварна, ул. „Добротица” № 11, телефон 057/09 01 50, ел. поща: kavarna@naas.government.bg

Националната служба за съвети в земеделието стартира дейността на общо 28 Мобилни общински офиса. Мобилните офиси се намират в общински центрове и ще обслужват 97 общини на територията на цялата страна. Проектът е осъществен по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Мобилните офиси ще допълват дейността на действащите към момента областни офиси на НССЗ, съобщават от Службата.

С разширяването на териториалния обхват на предоставяните съветнически услуги и повишаването на консултантския капацитет на НССЗ ще се осигури достъп на по-голям брой земеделски стопани до качествени консултантски услуги.  Посредством трансфера на научни знания и иновации в практиката ще се подобри капацитета на земеделските стопани, ще се повиши квалификацията и управленските умения на земеделските стопани, тяхната осведоменост и ще се подобри управлението на риска в техните стопанства.

Експертите от Мобилните общински офиси ще улеснят достъпа на земеделските стопани и други, заинтересовани лица в областта на земеделието  до съветнически услуги в малките и по-отдалечени от областния град населени места, като:

·         ще предоставят безплатни професионални съвети и специализирани консултации в областта на земеделието, пряко свързани с дейността на земеделските стопанства;

·         ще предоставят безплатна консултантска помощ на земеделските стопани, сдружения и други организации, свързани със земеделието;

·         ще организират и провеждат в различни населени места информационни събития по актуални теми;

·         ще извършват посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по Тематичната подпрограма и по други мерки, финансирани чрез ЕЗФРСР;

·         ще организират и провеждат изнесени приемни в различни населени места

c