Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Изводи от анализа на Публичност и прозрачност при обществените поръчки в общините от област Добрич

В рамките на проект „Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от Фондация „Америка за България“ бяха извършени изследване и анализ на допълнително набрана информация относно публичността и прозрачността на процесите, свързани с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в общинските администрации от област Добрич, и по-конкретно в осемте общински администрации: Община Балчик; Община Генерал Тошево; Община Добрич; Община Добричка; Община Каварна; Община Крушари; Община Тервел и Община Шабла.

Изведени са следните изводи:

  • От предоставената допълнителна информация не може да се обоснове валидно заключение относно степента на публичност и прозрачност при възлагането на ОП в общинските администрации от област Добрич. Според нормативно-административния подход те са публични и прозрачни в рамките на всяко спазено нормативно условие и като такива общинските служители смятат, че са изпълнили своите задължения.
  • От една страна, за отделните администрации трябва да бъде ясно, че постигнатата от тях публичност никога няма да бъде „достатъчна“, защото нуждите и интересите на обществото изпреварват възможностите, предоставени от разполагаемия „обществен ресурс“. С оглед досегашната административна практика, те трудно биха отговорили на съвременните предизвикателства – максимална ефективност на използвания обществен ресурс; преодоляване на регионалните диспропорции; въвеждане на истинско електронно управление на всички властови нива; преминаване към декарбонизация на икономиката и обществените услуги, в т.ч. „зелени поръчки“ и др.
  • От друга страна обаче, гражданите и бизнесът, чрез изложените по-долу добри практики и препоръките относно възможни форми на обществен мониторинг, се явяват онзи съществен фактор, който може да допринесе за разкриването на допълнителен управленски потенциал, чрез повишаване на публичността и прозрачността, както и да съдействат за спазване на принципа на пропорционалността при възлагането на ОП.

Проектът “Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

c