Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Избират управители на ДКЦ II и Центъра за психично здраве в Добрич

Откриване на процедури за провеждането на конкурси за избор на управители на Диагностично-консултативен център II и Центъра за психично здраве „Д-р Петър Станчев” в Добрич предстои да гласува на предстоящото си заседание на 21 септември Общинският съвет на Добрич. В докладните записки се посочва, че лечебните заведения се управляват съответно от д-р Валери Веселинов и д-р Даниела Събева-Стоева съгласно договори за срок от три години. Тъй като сроковете изтичат е необходимо да се открият нови процедури за избор на управители.

Конкурсите ще се проведат на три етапа: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на  лечебните заведения за тригодишен период, събеседване. До третия етап ще бъдат допуснати получилите средноаритметична оценка на представената програма не по-ниска от много добър 4,50.

 Ще бъдат гласувани и минимални изисквания към кандидатите да оглавят ДЦК II и ЦПЗ „Д-р Петър Станчев”. Сред тях са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, с придобита специалност, и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/ или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Кандидатите трябва да имат най-малко пет години професионален опит като лекар или икономист.

До приключване на конкурсите за избор на управители и вписването на спечелилите ги в Търговския регистър д-р Веселинов и д-р Събева ще бъдат назначени за временни управители на лечебните заведения.

c