Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Допълнителна подкрепа по български език за деца от рискови групи в Крушари

За трета поредна година в детската градина в с. Крушари продължава работата по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, съобщават от местната администрация.

По дейност „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“ са сформирани 18 групи от по 5 деца от рискови и уязвими социални групи, които се обучават допълнително по български език. Децата се нуждаят от допълнителна подкрепа за осигуряване на качествено овладяване на материала по образователни направления, за достигане на държавните образователни стандарти за съответната възраст, както и равен старт при встъпване в училище. В рамките на проекта за всяко дете се осигуряват дидактични материали и  образователни книжки за подпомагане на обучителния процес. Заниманията се провеждат извън задължителните обучителни ситуации за децата и подпомагат процеса на усвояване на български език, така че да могат да получат равни възможности в училище.

Основната цел на реализирания проект е навременното обхващане и приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване. Допълнителното обучение по български език за деца от уязвими групи осигурява обща подкрепа за личностно развитие чрез: допълнителни модули по образователното направление, осъществени в педагогически ситуации през учебно време и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани  през неучебно време.

Детската градина разполага  с достатъчно и подходяща материална база за провеждане на заниманията. Учителите работят по проекта извън задължителната си норма на преподавателска заетост по предварително изготвени програми за всяка група.

За провеждането на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на децата от уязвимите групи е осигурен допълнителен педагогически персонал – двама помощник-възпитатели за селата Коритен и Крушари. Те  подпомагат работата с родителите при подготовка на децата за редовно посещение, работата по образователни направления, установяване и спазване на дневен режим. Подкрепят се и обучително-възпитателните дейности, които провежда учителят, за да получи всяко дете индивидуална помощ и подкрепа.

c