Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

"Бакарди клуб" купува за 251 913 лева земята под заведението си в центъра на Добрич

През 2015 г. Общинският съвет даде съгласие да се измени подробният устройствен план /ПУП/ на терена пред Дом-паметник „Йордан Йовков” и той да се раздели на две. "Бакарди клуб" ЕООД купува терена от 641 кв.м

В Община град Добрич е постъпило искане от Катя Бориславова Янакиева, управител и едноличен собственик на капитала на „Бакарди клуб“ ЕООД за придобиване право на собственост при наличие право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост. Става въпрос за имот на улица „Генерал Гурко“ №2.

Община Добрич е собственик на имота, който е с площ 641.00 кв. м. Той е предвиден „за обществено обслужване“. Отписан е от актовите книги за недвижими имоти, частна държавна собственост и предаден на Общината град Добрич със заповед на областния управител от 30.05.2023 г. след влязло в сила Решение на Районен съд Добрич, потвърдено ат Окръжния съд.

Припомняме, че след искане на собственика на клуб "Бакарди", ОбС на Добрич прие решение за промяна в ПУП на терена пред Дом-паметник "Йордан Йовков". Така парцелът беше разделен на две части – 4 417 кв.м за Дом-паметника и други 641 квадрата, които обхващат прилежащата площ около двуетажната сграда, в която се помещава клуб "Бакарди".

Собственик на построената в имота сграда е „Бакарди клуб ЕООД. Дружеството придобива сградата чрез сделка, като в акта за покупко-продажба не е упоменато, че с прехвърлянето на сградата се прехвърля и правото на строеж, което не води до нищожност на сделката.

Държавата придобива от Румънската държава по силата на Крайовската спогодба от 1940 г. дворно място с площ 2 507.00 кв. м и сграда със ЗП 208 кв. м, т. е., касае се за законно построена сграда в собствен имот, се посочва в докладната записка на заместник-кмета Елка Димова. Впоследствие държавата чрез областния управител прехвърля собствеността върху сградата, като не прехвърля собственост върху дворното място и не е упоменато изрично прехвърлянето на правото на строеж.

Съгласно становището на главния архитект на Добрич от 2.06.2023 г., за да бъде възможно бъдещо застрояване, е необходимо да се придобие право на собственост за имота. По реда на Закона за общинската собственост, продажбата на земя, частна общинска собственост на собствениците на законно построена сграда в общински поземлен имот се извършва без търг или конкурс.

Изготвена е пазарна оценка на имота от лицензиран оценител, с приспадане пазарната стойност на правото на строеж, която е в размер на 251 913,00 лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 11 538.00 лева.

В тази връзка Димова предлага Общинският съвет да допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с имота. И той да бъде продаден на "Бакарди клуб" ЕООД за 251 913 лева.

Проверка в Търговския регистър показа, че Катя Янакиева е едноличен собственик на капитала и управител на „Бакарди клуб“ ЕООД. До 2019 г. тя е била съдружник с общинския съветник Димитър Петров Димов, но тогава той се оттегля от дружеството и то става еднолично.

c