Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Административни услуги и влияние върху бизнес средата в общините от област Добрич

Анализ на административните услуги и влиянието върху бизнес средата в осем общински администрации на територията на област Добрич в контекста на прозрачност и отчетност беше извършен в рамките на договор, сключен между „Про Нюз Добрич“ ЕООД и „Д енд Д Консултинг“ ООД.

Проучването и анализът са изпълнени по проект „Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

Териториалният обхват включва общините в област Добрич - Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. В рамките на проучването и анализа са извършени:

 • Правен анализ на приложимите нормативни документи в националното и местно законодателство и по-специално - анализ на процедурите по осъществяване на строителство и контрол за незаконно строителство, в това число и издаване на разрешения за строеж, осъществяване на публично-частни партньорства, реализиране на общински концесии, както и при осъществяваните от страна на общината разрешителни и лицензионни режими
 • Проучване на добри практики за насърчаване прозрачността на конкретната публична институция или институции, в това число процедурите и регулациите на общинско ниво, свързано с обработване и отговори на депозирани сигнали от страна на граждани и бизнеса
 • Оценка на ситуациите, при които е възможна злоупотреба със служебно положение и съответно превенция, обусловена от гражданска активност и публичност при осъществяване на процедури от страна на местната власт.

Проект цели активизиране на гражданската общност и бизнеса в област Добрич

Основните изводи и препоръки за работата на общините са групирани в 3 аспекта:

 1. Прозрачност и отчетност

 • Констатира се добро ниво на нормативна обезпеченост от гледна точка на налични, действащи и актуални подзаконови актове, съответно вътрешни правила, процедури и заповеди, посредством които се регулира достъпа до информация за прозрачността в работата на институцията и предприемането на адекватни мерки за разкриване на корупционни практики и защита  и превенция на злоупотреби и измами във всяка една от изследваните общини.
 • Има известни слабости в съдържащата се информация на Интернет страниците на всяка една от  общините, като тази информация е в пряка релация с нивото на прозрачност в работата на институцията.
 • Следва да се ползват добрите практики за участие на гражданското общество, като например - електронни форми на участие, насърчаване на местните граждански инициативи.

 • Предотвратяване на възможни хипотези на злоупотреба/корупция и връзката с гражданската активност

 • Налице е добра нормативна обезпеченост при повечето от общините в област Добрич
 • Налице са специализирани процедури за прилагане на антикорупционни практики, в това число и вътрешни правила и специални комисии при повечето от общините.
 • Въпреки това, в нито една от Общините в областта няма подадени сигнали за корупция за последните три години. Може да се направи извод за липса на доверие у гражданите към институцията. Липсва гражданска активност и по-скоро взаимодействие между граждани и община за противопоставяне на корупцията.
 • Общините следва да се подготвят за транспонирането в националното ни законодателство на /наричана за краткост Директивата/

 • Инструменти за оценка на ситуациите при които е възможна злоупотреба със служебно положение и съответно превенция

 • Общините следва да насърчават проекти свързани с граждански мониторинг по отношение на предоставянето на обществена услуга, съответно от типа на създаване на рейтинг за отвореното самоуправление, например механизмът за брандиране чрез предоставяне на Сертификат „Община без корупция“. 
 • В рамките  за системата за финансово управление и контрол общините следва да разработят, съответно актуализират, стратегии за управление на риска, в съответствие с нормативните изисквания.
 • Общините могат да разработят, попълват и използват контролен лист за проверка на индикатори за нередности и измами.

Проектът “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

c