Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

„ВиК Добрич“ АД обяви повторно създаването на Обществен консултативен съвет

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД стартира нова процедура за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет, съобщават от компанията. Така бе стартирана и преди месец. Решението се взема след проведеното обществено обсъждане на бизнес плана на „ВиК Добрич”, в което участва и заместник-министърът на регионалното развитие Малина Крумова. От дружеството посочват, че това се прави с оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност. Стартира процедура по набиране на кандидатури за сформиране на състав на Обществен консултативен съвет по въпроси, касаещи ВиК сектора. Съветът е консултативно звено към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на членовете на Съвета на директорите на акционерното дружество. Изисквания към кандидатите, желаещи да се включат в Обществения консултативен съвет, са да имат висше образование, да имат познания в сферата на номративната база, касаеща сектора – Закон за счетоводството, Закон за устройство на територията, Закон за водите, Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Желаещите да бъдат включени в Обществения съвет трябва да имат възможност за изготвяне на прогнози, анализи и експертизи по проблемите на цялостното развитие в областта на ВиК сектора. Обществения консултативен съвет се учредява по инициатива на ръководството на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и осъществява своята дейност на доброволен принцип. Информация за одобрените кандидати ще се публикува на интернет страницата на дружеството. Автобиография и мотивационно писмо могат да се изпращат на електронна поща: info@vikdobrich.bg или по поща, и куриер в срок до 31.03.2018 г. включително, на официалният адрес на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД – гр. Добрич, бул. „Трети март“ 59.  
c