Понеделник, 04 декември 2023

04.12.2023

Последвайте ни

Над 123 милиона лева е бюджетът на Добрич за 2023 година, ще се гласува на 19 септември

123 206 718 лева е проектобюджетът на Община Добрич за 2023 година. Той ще бъде обсъден и гласуван на сесия на Общинския съвет на 19 септември.

Проектът за бюджет е разработен при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Постановление № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, приета от Общинския съвет, се посочва в докладната записка за сесията, внесена от кмета Йордан Йорданов.

Очаква се приходите за делегирани от държавата дейности да бъдат в размер на 75 740 230 лева, а приходите за местни дейности - 47 466 488 лева.

В бюджета са предвидени 1 881 712 лева за освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини, като за целта е осигурено финансирането на издръжката им за сметка на държавния бюджет и разчетите са направени при средна стойност на издръжката от 848 лева на дете годишно. 500 625 лева са предвидени за пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за детските ясли. Осигурени са средства за частните училища, включени в системата на държавно финансиране в размер на 1 746 478 лева. 10 000 лева са предвидени за финансово осигуряване изпълнението на общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Предвидени са общински средства в размер на 273 000 лева за нормалното функциониране на детска млечна кухня, 40 000 лева за финансиране на дейността на Общински фонд „Здраве“, 15 000 лева за финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

За обезпечаване на дейности по чистотата на града са предвидени средства в размер на 9 748 460 лева, за осветление на улици и площади са планирани 800 000 лева.

858 961 лева ще се използват за извършване на строително-монтажни работи по инсталиране и поддържане на светофарни уредби, по полагане на хоризонтална маркировка и изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения, текущи, аварийни и основни ремонти на общински имоти и поддръжка на улично осветление.

2 408 631 лева ще осигурят дейностите по озеленяване в града и поддръжка на градски парк „Свети Георги“.

В Дейност „Спортни бази за спорт за всички“ се предвижда финансовото подпомагане на спортните клубове в размер на 775 000 лева. В тази дейност са планирани и средства за издръжка на ОП „Спортни имоти” в размер на 1 202 500 лева. С тях се осигуряват дейностите по поддръжка, ремонт и експлоатация на спортно-материалната база за организиране и провеждане на спортни мероприятия.

Разчетени са средства в размер на 414 908 лева, с които се финансират мероприятията по културния календар на град Добрич.

Предвидени са средства за: Безплатен превоз на граждани до гробищен парк и линия в парка, специализиран превоз на хора с увреждания – 80 000 лева; Разходи за мероприятия по общински програми за младежта, хора от "третата възраст", закрила на децата и др. – 10 000 лева; Проекти на юридическите лица с нестопанска цел за решаване на проблеми на местната общност – 20 000 лева; Средства за Програмата за развитие на туризма – 36 052 лева; Разходи за Звено „Синя зона“ в размер на 440 588 лева; Бюджет за Дейност „Приют за безстопанствени животни” в размер на 285 765 лева.

c