Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Кредит от над 20 милиона лева за 4 мащабни проекта смята да изтегли Община Каварна

Дългосрочен общински дълг с прогнозна стойност до 20 600 000 лева обмисля да поеме Община Каварна за реализиране на четири мащабни проекта. На сайта на общината е публикувана покана за обществено обсъждане на проектите, което ще се състои на 16 септември от 11.00 часа в заседателната зала на администрацията.

Най-скъп от проектите е този за реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ – той е на стойност 9 800 000 лева с ДДС. Улица „Черноморска” е връзката на града с морската зона и  спешно се нуждае от сериозен ремонт. Планира се той да бъде извършен от януари до декември 2023 г.

Вторият проект е за обновяване и доизграждане на градския парк на Каварна, като включва паркови алеи, градинки, места за отдих и спорт, детски площадки. Територията, която заема парка е с площ от около 60 дка. Необходимите средства за проекта са 3 500 000 лв. с ДДС.

Проект № 3 е за изграждане на улична канализация по ул. „Нефтяник“ и е на стойност 3 000 000 лв. с ДДС

Четвъртият проект е за реконструкция и рехабилитация на ул. „Георги Кирков“, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Хр. Ботев“ в Каварна, в частта от ул. „Ст. Караджа“ до ул. „Сава Ганчев“. За този проект са нужни 4 300 000 лв. с ДДС.

Общата прогнозна стойност за реализиране на инвестиционните проекти е в размер на 20 600 000 лева с ДДС. Общината обстойно мотивира неотложната необходимост от обновление и рехабилитация на градската среда и инфраструктурата на територията на община Каварна и невъзможността необходимите средствата да се осигурят от приходите в общинския бюджета без да бъдат нарушени балансът и стабилността на бюджета. Разсрочване на плащанията с помощта на дългосрочни финансови инструменти е възможният начин за реализиране на проектите, посочват от администрацията.

„Увереността за възможностите на Община Каварна да поема и обслужва общински дълг от 20 600 000 лв. произтича от:

- През последните две годините Община Каварна поддържа стабилно и устойчиво финансово състояние, характеризиращо се с нарастващи темпове на бюджетите и собствените приходи, което дава увереност за възможностите на общината да поема и обслужва общински дълг.

- Община Каварна провежда гъвкава кредитна политика, целяща минимизиране на разходите за обслужване на дълга чрез използване на различни иновативни форми и дългови инструменти“, декларират от Общината.

През периода на погасяване на заемите, след изтичане на гратисния период, разходите  за обслужване на общинския дълг за тези проекти няма да надвишават ограниченията на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България.

Коментари, въпроси и предложения във връзка с проектите могат да се изпращат преди обсъждането по електронен път на имейл obstina@kavarna.bg , както и писмено чрез деловодството на общината.

Материалите, представящи проектите и показателите по дълга, са публикувани на официалния сайт на Община Каварна – www.kavarna.bg. Обществен достъп до материалите е осигурен от 8.30 ч. до 17.00 ч. до 06.10.2022 г. на адреса на Община Каварна: гр. Каварна, ул. Добротица 26. 

c