Петък, 29 септември 2023

29.09.2023

Последвайте ни

Каварненски деца се включиха във Фестивала "Цветна дъга"

Ученици от пет каварненски училища са взели участие във Фестивал на изкуствата, занаятите и спорта "Цветна дъга", провел се днес в СУ "Стефан Караджа", Каварна, информираха проектните партньори от Общината там.  Ученици от училищата - СУ “Стефан Караджа“,  ОУ “Йордан Йовков“,  НУ “Братя Миладинови“ – гр. Каварна, ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ с. Белгун и НУ “Христо Ботев“, с. Септемврийци са се включили в програмата на  фестивала с песни, танци, стихотворения, спортни срещи. Пътуващата изложба „Моят свят“ - с детски рисунки, творби на приложните изкуства и занаяти, Интерактивната детска книга „Живи традиции“ - с драматизации и илюстрации по фолклорни мотиви /предания, приказки и легенди/, са били част от съпътстващите междуучилищни изяви по време на фестивала. Културно-образователната изява се организира за втори пореден път в рамките на проект по Договор №BG05M2OP001-3.2015-002-0363 „Приеми ме - интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“. Проектът се изпълнява по схемата за безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.2015-002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос: 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» (2014 -2020). Бенефициент на проекта е Сдружение „Център за образование, култура и екология 21“. Партньори в проекта са: Община Каварна, СУ“Стефан Караджа“,  ОУ“Йордан Йовков“,  ОУ“Братя Миладинови“ – гр. Каварна, ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ с. Белгун, НУ“Христо Ботев“, с. Септемврийци. Периода на проекта е с продължителност 20 месеца /от 1 март 2017 до 01 ноември 2018 г./.
c