Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Еко: Собствена фотоволтаична система ще изгражда чрез Евро проект Община Крушари

снимка: spiritenergy.co.uk

В края на месец ноември 2021 г. стартира изпълнението на проект BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени", финансирана от ФМ на ЕИП 2014  - 2021 г., чрез който ще бъде внедрена фотоволтаична инсталация в сградата на Община Крушари, съобщиха от местната администрация.

Проектът предвижда целенасочени дейности за повишаване капацитета на местните власти за разработване и прилагане на програми за адаптация към климатичните промени, за въвеждане на конкретни мерки, водещи до директно намаляване емисиите на парникови газове като пряка връзка към целите на ЕС за адаптирани към климата градове и общности. 

За Община Крушари конкретните мерки включват  монтиране на инсталация за производство на електроенергия с мощност 30 kWp на покрива на сградата на Община Крушари, която ще осигури планирано производство на потребна електроенергия в размер на 30 MWh годишно. Електроенергията, която ще бъде произведена ще е изцяло за собствените нужди на община Крушари. 

Общата стойност на проекта възлиза на 940 266,60 лева, от които 925 178.17 лева са БФП. Продължителността на Проекта е 24 месеца - до 23.11.2023. Водещ партньор при изпъллнение на проектните дейности е Община Смолян и партньори - Общините Асеновград, Свиленград, Крушари и Плеядес България ООД – компания, развиваща дейност в сферата на устойчивото развитие и партньор от Норвегия - Университетът за наука и технологии в Трондхайм. Програмен оператор на програмата е Министерство на околната среда и водите.

Проектът е насочен и към нуждите на общините за обучение и повишаване капацитета на служителите и изпълнение на мерки за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми източници и извършване на обследвания за енергийна ефективност, заложени в програмите за енергийна ефективност на общините партньори.

 Всички дейности ще се извършват при обмяна на опит с партньора от Норвегия, който ще допринесе дейностите да бъдат изпълнени чрез прилагане на добри примери и иновации при изпълнение на дългосрочни и краткосрочни програми за енергийна ефективност и за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива.Също така са заложени и задължителните дейности по  управление, публичност и финансов одит.

c