Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

ЕК представя актуализиран преглед на стратегическите зависимости на Европа

Европейската комисия публикува второто издание на задълбочения анализ на стратегическите зависимости на Европа. В доклада се разглеждат пет области — редкоземни елементи и магнезий, химикали, слънчеви панели, киберсигурност и ИТ софтуер — в които Европа е изправена пред стратегически зависимости от трети държави. Целта е да се подобри разбирането на рисковете и възможностите за справяне с тях.

В днешния последващ доклад за стратегическите зависимости се подчертава:

Стратегическата зависимост от редкоземни елементи, магнезий и фотоволтаични панели произтича от силната концентрация на световното производство в Китай, ограничените понастоящем възможности за диверсификация, включително в рамките на ЕС, или заместване на доставките. Установени са също така зависимости при редица химикали, които са от изключително значение за редица промишлени екосистеми. Освен това в доклада се посочват слабости в сравнение с конкурентите на ЕС в световен мащаб по отношение на ключови технологии като киберсигурност и ИТ софтуер.
По отношение на секторите, анализирани в първото издание на задълбочения преглед, в доклада се прави оценка на набора от действия, предприети за справяне с така установените стратегически зависимости.
Докладът допълва първите анализи, на които се основава актуализираната промишлена стратегия от 2021 г., с оглед на прехода на Европа към екологична, цифрова, устойчива и конкурентоспособна в световен мащаб икономика, като същевременно се отчита въздействието на пандемията от COVID-19 върху единния пазар.

c