Добрич Общество

Общински съветник пита има ли наказани за наложените финансови корекции на Община Добрич

Питане от общинския съветник Зорница Михайлова – член на МК ГЕРБ (СДС), до кмета на град Добрич, касаещо наложените на Община Добрич финансовите корекции, изпратиха до медиите от пресофиса на партия ГЕРБ в Добрич.

Зорница Михайлова е отправила писмено питането до кмета Йордан Йорданов, относно наложените финансови корекции на Община град Добрич във връзка с изпълнение на проекти с европейско финансиране.

Публикуваме пълният текст на отправеното писмено питане (без корекции):

През месец януари  Общински съвет град Добрич обсъди и прие бюджета на общината за 2020г., но тогава администрацията не уведоми нито Общински съвет, нито обществеността за наложени на Община град Добрич финансови корекции по проектите, финансирани със средства от ЕС.

Малко след това, през месец февруари, в различни медии в Добрич бяха публикувани статии за наложени на Община Добрич финансови корекции по проекти, финансирани със средства от ЕС, като медиите са позоваваха на данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН).

С оглед на това извърших справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН) и установих, че действително са наложени финансови корекции по няколко проекта на Община Добрич и, че основанията за налагането им са „Нарушения в документацията за обществени поръчки”, но в системата не е посочено кога са издадени решенията на ръководителя на управляващия орган и на какво правно основание (за какви нарушения в документацията на обществените поръчки) са наложени те, както и дали решенията за налагане на финансовите корекции са обжалвани. Липсва също така информация дали сумите на корекциите вече са прихванати от плащания по проектите или са възстановени от общината, т.е. дали те вече са заплатени от Община Добрич“, се казва в питането.

Предвид обществения интерес относно изпълнението на проектите, финансирани със средства от ЕС, и с оглед на това, че наложените финансови корекции неминуемо ще рефлектират на финансовото състояние на Общината, Зорница Михайлова отправя към кмета Йордан Йорданов редица въпроси:

За какви нарушения в документациите за обществените поръчки са наложени финансовите корекции по проектите?

Кога са издадени Решенията на ръководителя на управляващия орган за налагането на корекциите и на какво правно основание и оспорени ли са те пред административен съд?

Има ли съдебни решения по делата?

Прихванати ли са корекциите от плащанията по проектите, ако не са – възстановени ли са сумите на управляващия орган?

Извършено ли е окончателно плащане по приключилите вече проекти и ако не е по каква причина?

Относно проектите, които към момента не са приключили – дали са верифицирани разходите по подадените към момента искания за междинни плащания по тях? Ако не, защо?  

С какви средства от бюджета ще се покрият финансовите корекции в общ размер 1 361 503,5 лева по проектите и ще се отрази ли това на заложените инвестиции в Програмата за капиталови разходи на общината?

Има ли виновни лица за допуснатите нарушения и потърсена ли е дисциплинарна отговорност на виновните лица?

Питането се отнася до проектите, за които системата ИСУН посочва, че има наложени финансови корекции:

  • Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич”;
  • „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”
  • „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”
  • Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1”
  • Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”
  • „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I”
  • „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца “За моето бъдеще”,
  • „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич”

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация кметът Йордан Йорданов следва да отговори на питането на заседанието на Общински съвет, насрочено за 28.02.2020 г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *