Неделя, 21 април 2024

21.04.2024

Последвайте ни

След сигнал: Хиляди детски площадки оставени без контрол на сигурността от местната общинска администрация

Множество нарушения, свързани с неспазване на изискванията по Наредба № 1 от 12.01.2009 г., - за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, са констатирали длъжностни лица в териториалните прокуратури на страната. след над 7000 извършени проверки.

От ВАП съобщават, че с цел обезпечаване живота и здравето на хората, от Върховната административна прокуратура е създадена организация, в резултат на която от териториалните прокуратури са инициирани проверки по спазване изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра в цялата страна /Наредба № 1/ и начините на осъществяване на контрол по тази наредба от кметовете на общини.

В изпълнение на конституционно установените си правомощия да следи за спазване на законността, Върховна административна прокуратура /ВАП/ се самосезира на 17.06.2021 г. по медийни публикации за инцидент с дете, което пострада от футболна врата.

Видно от докладите на контролните органи, основните нарушения, констатирани по време на проверките, са свързани с инспектирането и поддържането на площадките за игра, привеждането им в съответствие с изискванията за безопасност, липса на изготвен план за безопасност по чл.67 от Наредбата. Не се извършват и периодичен /по функционирането и стабилността на съоръженията за игра/ и годишен контрол /на общото ниво на безопасност на площадката за игра/ спрямо изискванията на Наредбата. Не се съставят доклади за резултатите от проведени проверки. Именно поради липса на системно обследване на площадките за игра се достига до тяхното конструктивно изменение /наличие на счупени и изменени, нуждаещи се от ремонт или подмяна съоръжения/, което създават риск от нараняване.

При много площадки в страната липсват табели /съгласно разпоредбата на чл.10 от Наредбата/ и поставени огради /съгласно нормата на чл.11 от Наредбата/.

Към настоящия момент проверките на над 7000 площадки в страната са приключени. Много от тях не са били приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г.

За констатираните нарушения от териториалните прокуратури са изготвени общо 152 броя предложения по реда на чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт с оглед предприемане на мерки за премахване, възстановяване и обезопасяване на съоръженията в местата за игри.

снимка - архив

c