Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

МИГ „Балчик - Генерал Тошево" ще получи 7 милиона евро в полза на общностите и бизнеса

В Община Балчик стартира кампанията на екипа на Местната инициативна група /МИГ/ „Балчик - Генерал Тошево" с представители на всички заинтересовани страни от община Балчик и община Генерал Тошево, свързана с подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)  за програмен период 2023-2027 г., съобщиха от Община Балчик.

Започва проучването на проектните възможности на региона. Периодът за изготвяне на Стратегията по ВОМР 2023-2027 и получаване на обратна връзка от заинтересованите страни в региона е предвиден до 15 септември 2023, когато ще бъде публикувана одобрената Стратегия. Проектната продължителност на тази подготвителна дейност е 6 месеца от подписване на договора по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Заинтересованите страни са ключовият фактор за комуникация, както и успешна и практически приложима в региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево" стратегическа концепция с фокус Подкрепа за местно развитие по подхода LEADER (ВОМР - водено от общностите местно развитие).

Конкретните приоритети, допустими през настоящият програмен периода 2023-2027, са предвидени да бъдат постигнати чрез осъществяване на мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР.

През изминалите години МИГ „Балчик - Генерал Тошево" успешно изпълнява програмата LEADER в региона. МИГ „Балчик - Генерал Тошево" подготвя Стратегия за местно развитие за изпълнение на новата програма LEADER,  която трябва да функционира в периода 2023-2027 г. Програмата LEADER е програма на ЕС за безвъзмездна помощ, която подкрепя селските общности да станат по-добри места за живеене и работа. Следващата програма LEADER ще започне към края на 2023 г. и ще продължи до 2027 г.  и стремежът е да се надградят постиженията от изпълнението на предходната програма.  На МИГ „Балчик - Генерал Тошево" предстои да бъдат отпуснати около 7 милиона евро в полза на общностите и бизнеса в целия окръг. 

В периода 2023-2027 ще се обърне специално внимание на проекти с фокус създаване на работни места, действията в областта на климата, интелигентните села и градове и цифровата трансформация в селските райони. Предвижда се новият набор от програми да се съсредоточи върху програмата на ЕС за по-интелигентна Европа, по-зелена Европа и по-специално цифровата трансформация  и  нови по-иновативни подходи за развитие на селските райони. 

За да се реши как най-добре може да се използва това финансиране в рамките на региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево", се подготвя документ за Стратегия за местно развитие.

Тази рамка ще бъде използвана за насочване на вземането на решения от Местната инициативна група (МИГ) за срока на новата програма 2023-2027 година.

Обхватът на територията, допустима за финансиране по МИГ „Балчик - Генерал Тошево", включва 2 общини - Балчик и Генерал Тошево в област Добрич. Населените места са общо 64 -  общинските центрове гр. Балчик и гр. Генерал Тошево; 62 села - 21 в община Балчик и 41 в община Генерал Тошево; 2 курортни комплекса по черноморското крайбрежие.

c