Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Кампания за подкрепа на семейни и творчески предприятия се провежда в Добрич

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа – управляващ орган на Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 (ПКИП) представят процедурата пред заинтересованите страни в Добрич.

Освен в областния град, те посещават и градовете Благоевград, Монтана, Габрово, Търговище, Пловдив и Хасково.

Информационната кампания е по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по ПКИП 2021-2027.

В Бизнес залата на Община град Добричприсъстваха представители на микро и малки семейни предприятия, малки предприятия в областта на творческите индустрии (съгласно КИД-2008) и малки предприятия, осъществяващи дейност, включена в списъка на занаятите.

Събитието бе открито от зам.-кметът Павел Павлов, председателя на Общински съвет Добрич Красимир Николов и Радослав Ризов – главен директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“.

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % - за предприятията от сектора на занаятите. 

Може да се кандидатства за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули.

c