Водещи новини Общество

Подменят електрически стълбове край Добрич без съгласие на собствениците

Получихме множество сигнали от собственици на земя в землището на село Победа, община Добричка, област Добрич Те алармират, че се подменят стълбове и кабели без съгласието на собствениците на земя, като преминават през изораните ниви и се поврежда хумусът. При това се увелича площта на фундаментите – от 2 на 6 кв. м.

Затова попитахме „Електроразпределение“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД има ли оценка за въздействието върху околната среда за новите съоръжения, има ли учредено право на строеж, ако да – от кого и за какво, ще бъдат ли обезщетени собствениците на земя и по какъв начин.

От „Електроразпределение“ ЕАД отговориха, че видно от снимките, които им изпратихме, се изгражда въздушна линия 110kV (високо напрежение), която не е собственост ЕРП Север.

В отговора на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД Ангелин Цачев става ясно, че се касае за реконструкцията на линейно съоръжение на територията на община Добричка, област Добрич.

От там съобщиха, че  съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката 1бр. 83 от 9.10.2018 г.1, във връзка с чл. 182, an.2 от ЗУТ „Строеж в чужд поземлен имот …. имат права да извършват лицата , в полза на които е учреден сервитут по чл. 64, ал. 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката. На същите се издава разрешение за строеж по чл. 148.”

Подобна е разпоредбата и в чл. 64, ал.5 от Закона за енергетиката: Възникнали сервитути по ал. 2, т. 2 са основание за издаване на разрешение за строеж по чл. 148 от Закона за устройство на територията.

За изграждането на линейни енергийни обекти не се учредява вещно право на строеж. Не се провежда процедура за принудително отчуждаване по ЗДС, тъй ката изграждането на линейните обекти се извършва само на основание възникнал сервитут, а същият не представлява поземлен имот, който би могъл да бъде отчужден.

По отношение на заварените сервитути по § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката, възникнали преди 1999 г. важат цитираните по-rоре разпоредби – същите запазват своето действие и не се дължат друrи обезщетения.

В случаите, когато титуляр на сервитут изгражда нови проводи и техният сервитут попада изцяло в сервитута на съществуващ енерrиен обект, не се изисква разработване на подробен устройствен план, посочват още от ЕСО ЕАД.

Обезщетения на собственици и носители на други вещни права, съгласно чл. 194 от Закона за устройство на територията, след завършване на строително-монтажните работи, лицето, на което е осигурен достьп, е длъжно веднага да отстрани всички повреди, причинени на недвижимия имот във връзка с изпълнението на същите. Ако повредите не могат да бъдат отстранени, правоимащият се обезщетява за причинените вреди. Определянето на размера на обезщетението се извършва от Комисия и се плаща в едномесечен срок от влизането в сила на оценката.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.