Водещи новини Каварна Общество

Съдът отмени отстраняването на общинския съветник от Каварна Красимир Кръстев

С решение от днес Административният съд в Добрич отмени решението на Общинска избирателна комисия – Каварна от 1 февруари. С него са прекратени предсрочно пълномощията на Красимир Атанасов Кръстев като общински съветник на Общински съвет – Каварна, избран за мандат 2019 -2023 г. и е анулирано издаденото му удостоверение. Освен това ОИК обявява за избран за общински съветник следващия в листата от квотата на ПП „Национален фронт за спасение на България“.

Решението на ОИК Каварна беше взето след подаден сигнал от председателя на Общинския съвет Йордан Стоянов за това, че съветникът Красимир Кръстев не е участвал в седем заседания на Общинския съвет, без предварително писмено уведомление за това.

В жалбата си Кръстев посочва, че решението на ОИК-Каварна е неправилно, незаконосъобразно, издадено в нарушение на процесуалните правила и на материалния закон. Оспорва наличието на основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник на основание „когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината“, както е предвидено в ЗМСМА.

Твърди, че е един от най-активните общински съветници в ОбС-Каварна, отсъствал е само на едно заседание на 21 септември 2021 г., когато е бил в чужбина и е уведомил председателя на общинския съвет за това по телефона.
Според ОИК Каварна било видно от присъствените листи, че на 26 февруари, 29 април, 29 май, 17 юни и на 30 декември 2021 г.  Кръстев е положил един брой подпис в началото на заседанието, а на 29 юни и 21 септември 2021 г. нямало положени подписи от общинския съветник. От протоколите от работа на общинския съвет ставало ясно, че на заседанието на 26 февруари 2021 г. общинският съветник К. е гласувал по 7 точки от общо 20 точки от дневния ред, на 29 април 2021 г. – по 5 точки от общо 21, на 10 май 2021 г. – 6 точки от общо 16, на 17 юни 2021 г. – 4 от общо 5 и на 30 декември 2021 г. – 8 от общо 21 точки. Изразено е становище, че присъствието на общинските съветници на заседанията на ОбС следва да се удостовери с полагане на подписи в присъствените листи и в началото на заседанието, и в неговия край.

Според решението на Административния съд, ОИК е постановила решението си без да изясни всички факти и обстоятелства от значение за случая. Не е изискала протоколите от заседанията на общинския съвет във връзка с възраженията на жалбоподателя. Нарушението е съществено, тъй като ако протоколите бяха изискани, ОИК-Каварна би достигнала до извод, че те доказват участие а общинския съветник, за които той се е подписал в присъствения списък. Съдът намира решението на ОИК-Каварна за неправилно, постановено в противоречие с  чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА. Посочва, че, за да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на избран на местни избори  общински съветник, законът е поставил условието да се докаже по категоричен начин неговото  неучастие в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината без уважителни причини, посочени в писмено уведомление до председателя на общинския съвет. За уважителни причини в закона се приема наличието на служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други.

ОИК Каварна отстрани общинския съветник Красимир Кръстев заради отсъствия

От представените по делото присъствени списъци, се потвърждават констатациите на ОИК-Каварна, че жалбоподателят не е положил подписи в присъствените списъци в начало на заседанията от 29.06.2021 г. и на заседанието от 21.09.2021 г. По отношение на всички останали процесни дати, за заседанията от  26.02.2021 г., 29.04.2021 г., 10.05.2021 г., 17.06.2021 г. и 30.12.2021 г., общинският съветник К. е удостоверил присъствието си в присъствения списък за начало на заседанието.

По делото не е спорно, че на 21.09.2021 г. жалбоподателят не е присъствал на заседанието, тъй като е бил в чужбина по семейни причини. Действително липсва писмено уведомление до председателя на общинския съвет, въз основа на което той да определи в началото на заседанието дали отсъствието е по уважителни причини. По делото жалбоподателят не представя доказателства и не изисква събиране на такива за твърденията си, че е уведомил председателя по телефона, понеже  заседанието на 21.09.2021 г. е било извънредно и насрочено, след като вече е отишъл в чужбина.

Въз основа на горепосочените факти съдът приема, че не е доказано неучастието на жалбоподателя на заседанията, проведени на 26.02.2021 г., 29.04.2021 г., 10.05.2021 г., 17.06.2021 г. и 30.12.2021 г., напротив представени са доказателства за участие в работата на общинския съвет на тези дати.

Поради липса на предпоставките за предсрочно прекратяване на пълномощията, съдът приема, че оспореното Решение № 152/ 01.02.2022 г., е незаконосъобразно и следва да бъде отменено като постановено при липса на мотиви, при допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неизясняването на фактическата обстановка и в нарушение на материалния закон.

Съдът осъжда Общинска избирателна комисия – Каварна, да заплати на Красимир Кръстев сумата от 500 лева, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение за първа инстанция. 

Решението  може да се обжалва с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.