Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Разясняват безопасните условия на труд в земеделието на среща в Добрич на 5 октомври

Информационна кампания на национално ниво по разясняване на условията за полагане на труд, включващи и здравословните и безопасни условия на труд, започна Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/. Тези условия едновременно представляват и т. нар. „социална условност“, която се явява като едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагането от интервенции под формата на директни плащания или годишни плащания по интервенции в областта на селските райони относно агроекологията, климата и биологичното земеделие (съгласно чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115) от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР 2023-2027), поясняват от НССЗ.

Кампанията се провежда в изпълнение на чл. 56 от Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно който НССЗ се задължава да предоставя консултации на бенефициентите по Общата селскостопанска политика (ОСП), относно правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и здравословните и безопасните условия на труд. Изискванията в сферата на социалната условност се прилагат на равнище земеделско стопанство и засягат всички работещи в него. Проверките за спазване на изискванията със санкции ще започнат от 1 януари 2025 г., до тогава правилата за социалната условност в България ще се прилагат, но без санкции.

В рамките на инициативата всички териториални областни офиси (ТОО) на НССЗ в страната ще организират и проведат по едно събитие до 5 ноември 2023 г. Кампанията се провежда съвместно с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, чиито експерти от териториалните дирекции по време на срещите ще отговарят на въпроси зададени им от земеделските стопани.

В Добрич всички заинтересовани страни са поканени на 5 октомври от 10:00 часа в офиса на НССЗ на пл. Свобода № 5, ет. 8.

c