Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

КЕВР утвърди поскъпване на водата от „ВиК Добрич“ с 0,736 лв., кубикът става 3,746 лв.

Регулаторът утвърди окончателно бизнес плана на „ВиК Добрич“ и нова цениа на водата

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри бизнес план и утвърди цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за новия регулаторен период 2022-2026 г. Утвърдените цени влизат в сила от 1 юни т.г.

С приетото решение комплексната цена на услугите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2023 г. е утвърдена в размер на 3,746 лв./м3 с ДДС. Това е значително под нивото на социална поносимост за областта - 5,357лв./м3 с ДДС.

Комисията отхвърли заложеното от ВиК оператора увеличение от 3,010 лв./м3 с ДДС до 4,471 лв./м3 с ДДС, след като отчете неизпълнение на част от инвестициите и от единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г. По този начин то беше сведено до 0,736 лв. /м3.. Обективна причина за него са нарастналите разходи за материали, външни услуги и цени за доставка на електроенергия от свободен пазар.

С приходите от предоставяните услуги дружеството финансира през периода до 2026 г. инвестиционна програма за над 6,088 млн. лв., от които близо 5 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Те са близо три пъти по-високи от задължителните инвестиции по договора с Асоциацията по ВиК – Добрич. Оптимизират се разходите на дружеството като до 2026 г. общото потребление на електрическа енергия ще бъде намалено с 39,3%, в сравнение с 2020 г. За услугата пречистване на отпадъчни води ще се потребява електроенергия от собствени източници чрез въведените в ПСОВ Добрич два когенератора, които годишно произвеждат 500 МВч  електроенергия.          

 Преработеният бизнес план на дружеството за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г. беше внесен за одобрение от КЕВР на 14.03.2023 г. В ценообразуващите елементи не са включени разходите за експлоатацията на ПСОВ „Албена“, тъй като след влезлите в сила съдебни решения тя вече     е частна собственост.

Окончателният бизнес план е съгласуван от Общото събрание на АВиК-Добрич, което на заседание на 12.04.2023 г.  е приело съответното решение.

В съответствие с нормативната уредба КЕВР проведе на 3.05.2023 г открито заседание и обществено обсъждане с участието на заинтересовани страни - Омбудсмана,  Националния браншови синдикат – КНСБ и „Албена“ АД.

Решението на регулатора за утвърждаване на бизнес плана и цените на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за новия регулаторен период 2022-2026 г. е публикувано на интернет страницата на Комисията.   

c