Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Добра успеваемост за април и май отчетоха от ОИЦ Добрич

За успешно приключване на своята информационна кампания през месец април и май, информираха от Областен информационен център Добрич. За двата месеца бяха организирани информационни събития в градове Добрич, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел, Генерал Тошево и Балчик. Над 130 души бяха запознати с актуалните и предстоящи процедури по Оперативните и Транснационални програми, Програма за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за 2018 г, отбелязват от ОИЦ. По време на проведените срещи интерес е предизвикала подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони, където допустими кандидати са земеделски стопани от 18 до 40 години със стопанство от 8 000 до 16 000 СПО. Представени са били подмерките на мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“, насочени към предотвратяване и  възстановява на горите от пожари, природни бедствия  и катастрофични събития, инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия с горски продукти. В черноморските общини – Шабла, Каварна и Балчик, експертите от центъра са презентирали Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020, чиято цел е подобряване на  конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, насърчаване на предприемачеството в сектор „аквакултури“, безопасни условия на труд в предприятията, инвестиции във възобновяеми енергийни източници и др. Към момента са отворени процедурите 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ и 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ с краен срок за кандидатстване 12.07.2018 г. Освен подмерките, които се обявяват и на национално ниво по ПРСР, в стратегията на МИГ-а, е добавена и мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“, която ще подкрепя и инвестиции за организиране и провеждане на събития като празници, чествания, фестивали и др., представящи културно и природно наследство, с акцент върху нематериалното наследство.  Със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ МИГ-а ще финансира дейности за осигуряване на достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда както и насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост. С бюджет от ОПИК, в размер на 1 955 800 лв. ще бъдат подкрепени малките и средни предприятия на територията на общините Генерал Тошево и  Балчик, отчитат още от Информационния център. ОИЦ – Добрич, като част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
c