Video Водещи новини - дясно Крушари Общество

Община Крушари – взаимодействие с гражданите 

В рамките на проект, изпълняван от „Про Нюз Добрич“ ЕООД,  е извършен Експертен анализ по Дейност 2: Проучване, обследване и анкетиране на гражданско участие в местното управление – сигнали, връзка местни власти-бизнес“ във връзка с изпълнение на проект: „Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“.

Публични обсъждания и проучвания на мнението на гражданите и бизнеса и онлайн анкети:

Всяка година Община Крушари провежда публични обсъждания при планиране на публичните ресурси, като темите са проект на бюджет и отчет на бюджет. В тях средно участват 10 граждани, които са направили 2 предложения, за обекти за годишната капиталова програма. Няма включени в окончателния документ.

Община Крушари периодично разработва онлайн анкети за попълване от граждани по определени въпроси, свързани с предлаганите услуги, както и за измерване на степента на удовлетвореност от ползваните услуги. Не се извършват периодични проучвания за предлаганите от други общини услуги с оглед на необходимостта от изготвяне на сравнителен анализ и прилагане на способи за  улесняване на достъпа до услугите, предлагани от Общината.

Комуникация на общинската администрация с бизнеса:

Не се анализират периодично динамиката на инвестиционната активност в общината на база заявени и ползвани услуги, свързани с инвестиционните процеси, но се търсят способи за снижаване на себестойността на услугите, ползвани от бизнеса в общината с цел създаване на по-благоприятна среда за предприемачество. Цялостният процес по обявяване, възлагане и изпълнение на обществените поръчки е публично достъпно чрез Профила на купувача на община Крушари и ЦАИС ЕОП. Не се прави равносметка за цени за единица обем от завършено строителство на изпълнените от общината договори. Когато законът го изисква, се извършват пазарни проучвания за цени за единица обем от завършено  строителство на изпълнените от други общини договори – в региона и в други региони.

Две са заведените от фирми-участници в обществени поръчки на Общината, като две са спечелени от Общината. Което означава, че няма основание за наказани служители.
През последните 4 години е заведено едно дело за обжалване на обществена поръчка по проект с европейско финансиране и то е спечелено от Общината.

Канали за комуникация на гражданите с общинската администрация:

Кметът на Община Крушари има приемен ден в понеделник от 14.00 часа до 16.00 часа, заместниците му – във вторник от 09.00 часа до 12.00 часа, секретарят на Общината има приемен ден в четвъртък от 09.00 часа до 12.00 часа, а главният архитект – понеделник и Сряда от 13.00 часа до 17:00 часа. Информацията е публично достъпна на интернет страницата на общината. Не се води статистика колко граждани са посетили приемните дни на кмета и заместниците му през последните 4 години. По време на пандемията приемни дни се провеждат при спазване на строги противоепидемични мерки. Статистика за броя на гражданите, които са ги посетили, не се води. След отпадането на извънредната епидемиологична обстановка във връзка с пандемията от  Covid-19 приемните дни на кметския екип са възстановени.

Основните проблеми, които се поставят, са липса на работа и проблеми с водоподаването. Освен това гражданите могат да подават сигнали до Общината чрез обявения телефон, кутия за сигнали в сградата на администрацията, както и чрез интернет страницата. За последните 4 години са подадени 0 бр. сигнали. 

Има практика кметът да се отчита ежегодно пред обществеността и да отговаря на поставени въпроси в залата. В Общината няма постъпили сигнали за корупция.

Бюджетът за договори с медиите през последните 4 години е около 7000 лв. годишно. Професионализъм и опит са основните принципи, въз основа на които се определят медиите, с които Общината сключва договори.

Договорите не дават основание на Община Крушари да има претенции и да се намесва в редакционната политика на медиите.

Публичност и участие на заинтересованите страни в подготовка, приемането и реализирането на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО):

ПИРО на община Крушари е изготвен и обсъден в установения в Закона за регионално развитие срок. Процесът по изготвянето му и неговото публично обсъждане приключи през 2020 г. Приет е с Решение №4/35 по Протокол №4/25.03.2021 на заседание на Общински съвет Крушари. За дефиниране на основните стратегически приоритети в ПИРО са изискани от образователни, социални, културни и др. институции техни стратегически документи /програми, планове, стратегии/, изпълнени и изпълнявани от тях проекти, мнения и предложения за формулиране на цели и мерки.

Предварителният проект на ПИРО е предоставен на заинтересованите страни за мнения и препоръки. Едновременно с това Планът бе публично достъпен на официалната интернет страница на Община Крушари. Поканата за публично обсъждане на ПИРО е публикувана на официалната интернет страница на община Крушари и в този смисъл е адресирана до неограничен брой участници.

Община Крушари няма омбудсман.

Проектът “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.