Бизнес Общество Шабла

Шабла спечели финансиране от 1,7 милиона лева по проект за енергийна ефективност

Проектът на Община Шабла „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в град Шабла“ е класиран на 5-о място от общо 52 и е сред 16 одобрени по процедура към ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съобщават от Общината.

Срокът за реализация на проекта е 24 месеца, а общата стойност е в размер на 1 774 468 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектното предложение включва въвеждането на мерки за енергийна ефективност в две административни сгради на територията на община Шабла – на Общинска администрация и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в гр. Шабла. За изпълнение са предвидени енергоспестяващи мерки – топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолиране на покривни и подови конструкции, въвеждане на термо-помпена система за охлаждане/отопление, подмяна на осветителни тела, изграждане на фотоволтаична система за собствена консумация.

След внедряването на системите в двете сгради ще се намали закупуваната енергия от външен доставчик, ще се оползотвори енергия от възобновяем енергиен източник, ще се осигури енергийна независимост и високо ниво на енергийна ефективност, посочват от Общината.

Основна цел на проекта е намаляване на въглеродната интензивност, както и постигане на следните резултати:

  • ·         Подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление
  • ·         Намаляване на емисиите на парникови газове
  • ·         Намаляване на енергийните разходи
  • ·         Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници
  • ·         Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия

Освен намаляване на преките разходи за ел. енергия, от изпълнението на мерките се очакват и финансови икономии от намаляване на годишните разходи за експлоатация и поддръжка. Тези икономии се дължат на оптимизацията на осветлението и отоплението на сградата, като в т.ч. влизат разходи за труд и материали. Ще се подобрят условията на труд в двете сгради и ще се повиши качеството на предлаганите услуги, което ще допринесе до подобряване на благосъстоянието на общината и нейните жители.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.