Бизнес Водещи новини - дясно Добрич Общество

Информират гражданите на Добрич за сроковете за плащане на местните налози

Информация за сроковете за заплащане на местните данъци и такси публикува в сайта си Община Добрич.

От нея става ясно, че от 14 януари започна плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г.

На 31 януари изтича срокът, в който, лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2022 г. :

 • са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2022 г.
 • могат да платят първата вноска;
 • имат право да платят задължението за патентен данък за цялата година с 5 на сто отстъпка.

На 31 януари изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица подават данъчни декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2021 г.

До 31 март е срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2022 г.

До 30 юни тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2022г.

До 30 юни е срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2022 г. На предплатилите до 3 май задълженията за ДНИ, ТБО и /или ДПС за цялата 2022 година се прави отстъпка 5 на сто.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 •        – касово – в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
 •  – в касите на Easy Pay в цялата страна;
 •  – в касите на Fast Pay в цялата страна;
 • – в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
 •     – безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
  •  IBAN сметка – BG 06 SOMB 9130 84 10000644
  • “Общинска банка ” АД – Добрич, банков код –  SOMBBGSF
   • код за вид плащане – патентен данък                                        –  44 14 00
   • код за вид плащане – такса за притежаване на куче               –  44 80 13
   • код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти          –  44 21 00
   • код за вид плащане – такса за битови отпадъци                       –  44 24 00
   • код за вид плащане – данък върху превозните средства         –  44 23 00
   • код за вид плащане – данък при придобиване на имущество –  44 25 00
   • код за вид плащане – туристически данък                               –  44 28 00
 • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg.

Справки за задълженията за 2022 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на Общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *