Водещи новини Политика

Предсрочно освобождаване на председателя на ОбС в Каварна искат съветници

Предложение за свикване на извънредна сесия за предсрочно освобождаване на председателя на Общински съвет Каварна Йордан Стоянов е внесено днес от група общински съветници.

Това е една от точките в докладната записка, подписана от независимите Красимир Кръстев, Нина Ставрева, Айтен Аптулова и Мима Василева, както и от тримата съветници от БСП Пламен Белчев, Марийка Стоянова и Виктория Керчева.

Другата точка предвижда приемане на декларация, с която Общинският съвет в Каварна остро осъжда акта на насилие, извършен върху кмета на с. Белгун Благомир Станев. „Всеки български грражданин има право на свободно волеизявление, на лична доброволна преценка и решение за кого да даде своя глас по време на избори, без това да застрашава неговата личност“, се казва в проекта на декларацията. С нея се възразява срещу „омразата, гаврата с човешкото достойнство, насилието и нетърпимостта сред хората и сурово се осъжда нападението срещу избрания кмет на село Белгун – Благомир Станев“, се казва още в проектодокумента.

Сред посочените мотиви за отстраняването на председателя Йордан Стоянов са, че при провеждане на заседанията на постоянните комисии на ОбС Каварна не се изготвят протоколи от заседанията и не се подписват от председателите на постоянните комисии. Нарушена комуникация между ОбС Каварна и общинска администрация, системно незапознаване на общинските съветници с постъпилата кореспонденция в ОбС от институции и граждани, не свиква председателски съвет, не определя водеща комисия по докладните, не включва в дневния ред точка за питане от общински съветници. Друг мотив за исканото отстраняване на председателя е, че вече втора година общинските съветници нямат карти, не е утвърдил длъжностната характеристика на служителя на звеното, без упълномощаване от Общинския съвет председателят извършва действия еднолично. Друго обвинение срещу Стоянов е за неизпълнение на задължението на председателя да следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от Общинския съвет. Твърдят също, че при приемане на решението за обявяване на конкурс за управител на МБАЛ-Каварна Йордан Стоянов самолично е включил в проекта за решение и текст за избор на временно изпълняващ, без становище на комисиите.

Свикването на извънредната сесия трябва да стане в 7-дневен срок.

Follow Me:

Related Posts