Добрич Общество

5% отстъпка за предплатили данъци и такси в Добрич до 5 май

За сроковете за плащане на местни данъци и такси информира Община Добрич.

–  До 31 март тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2021 г.;

  – До 5 май тече срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2021 г.;

   – До 30 юни тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2021 г.;

    – До 30 юни 2021 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2021 г.

На предплатилите до 5 май задълженията за ДНИ, ТБО и/ или ДПС за цялата 2021 година се прави отстъпка от 5 процента.

Задълженията се изпълняват доброволно в законно установените срокове чрез плащане:

–  касово – в касата на дирекция „Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: ул. „Независимост” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8 до 16.30 часа;

        – в касите на Easy Pay в цялата страна;

        – в касите на Fast Pay в цялата страна;

        – в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

– безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

IBAN сметка – BG 06 SOMB 9130 84 10000644

“Общинска банка” АД-Добрич, банков код – SOMBBGSF.

Код за вид плащане – патентен данък – 44 14 00

код за вид плащане – такса за притежаване на куче – 44 80 13

код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти – 44 21 00

код за вид плащане – такса за битови отпадъци – 44 24 00

код за вид плащане – данък върху превозните средства – 44 23 00

код за вид плащане – данък при придобиване на имущество – 44 25 00

код за вид плащане – туристически данък – 44 28 00,

– по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

Справки за задълженията за 2021 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/ 602 314 и на интернет страницата на Общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *