Водещи новини Общество

Добрич – с лоша инфраструктура и най-нисък ръст на БВП от Северна България

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) в област Добрич е сред най-ниските през 2018 г. Подобно е положението и при нарастването на доходите на домакинствата. Това сочи докладът „Регионални профили 2020“ на Института за пазарна икономика.

Въпреки изоставането на доходите и заплатите бедността в област Добрич е близо до средната за страната. Нарастването на икономическата активност е съпроводено от ръст на заетостта и намаление на безработицата, но те все още остават сравнително неблагоприятни. Предизвикателство за местния трудов пазар остава образователният статус на работната сила. Инвестиционната активност в областта не е висока. Сериозно изоставане се наблюдава при обема на произведената продукция и чуждите инвестиции. Местните данъци са сред ниските в страната. Оценката за прозрачността на работата на местната администрация се влошава, но остава значително по-висока от средната.

Тенденцията към застаряване на населението е подобна на тази в страната и води до постоянно влошаване на коефициентите на възрастова зависимост в областта. Висшето образование в област Добрич е слабо представено. Здравната система е добре осигурена по отношение на общопрактикуващи лекари, но има недостиг на лекари специалисти. Добрич остава сред областите със силно ограничена леглова база. Натовареността на местните наказателни съдии е по-ниска, а правораздаването – по-бързо от средните за страната. Престъпленията са малко по-малко от средния им относителен брой в страната, а разкриваемостта – малко по-висока. Показателите за околна средна в Добрич показват много добро представяне на областта. Културният живот в областта не е особено интензивен.

ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ (СРЕДНО)

На фона на останалите области ръстът на брутния вътрешен продукт на човек от населението в област Добрич е изключително нисък и през 2018 г. БВП на човек от областта достига 9,2 хил. лв. при 15,6 хил. лв. в страната. Заплатите и доходите също нарастват значително по-бавно. Средната годишна брутна заплата в областта достига 10,4 хил. лв. при 13,8 хил. лв. в страната през 2018 г. Доходите на лице от домакинството пък нарастват до 5500 лв. при 6013 лв. в страната през 2019 г. Въпреки изоставането на доходите и заплатите бедността в област Добрич е близо до средната за страната през 2019 г. Делът на населението, живеещо с материални лишения, е 19,5% (при 19,9% в страната), а делът на населението, живеещо под линията на бедността за страната – 22,8% (при 22,6% в страната).

БВП на човек от населението (2018) – 9176.00 лв.

Средногодишен доход на лице от домакинството (2019) – 5500.00 лв.

Средна годишна брутна заплата на наетите (2018) – 10429.00 лв.

Процент от населението, живеещо с материални лишения (2019) – 19.50%

Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за страната (2019) – 22.80%

ПАЗАР НА ТРУДА (СРЕДНО)

След няколко години на ръст и спадове през 2019 г. икономическата активност в област Добрич нараства с 2,5 пр.п. до 73,9% (при 74,3% в страната). Това увеличение е съпроводено от ръст на заетостта и намаление на безработицата, но те все още остават неблагоприятни. Коефициентът на заетост достига 66,9% (при 70,1% в страната), а на безработица – 7,0% (при 4,2% в страната). Предизвикателство за местния пазар на труда остава образователният статус на работната сила. Делът на висшистите от работоспособното население се повишава и достига 21,1%, но изостава от средните 28,0% за страната. Работната сила с основно и по-ниско образование също се повишава за втора поредна година и достига 24,8% – също значително по-неблагоприятно от средните 17,6% в страната. Коефициентът на демографско заместване като отношение на населението на възраст 15–19 години към това на 60–64 години намалява по-бавно от средното за страната през последните десет години. През 2019 г. той е 67,9% в областта (при 65,9% в страната).

Средногодишен коефициент на безработица (15-64) (2019) – 7.00%

Коефициент на демографско заместване (2019) – 67.90%

Средногодишен коефициент на заетост (15-64) (2019) – 66.90%

Относителен дял на населението между 25-64 години с висше образование (2019) – 21.10%

Относителен дял на населението на възраст между 25-64 години с основно и по-ниско образование (2019) – 24.80%

Средногодишен коефициент на икономическа активност (15-64) (2019) – 73.90%

ИНВЕСТИЦИИ (НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО)

Инвестиционната активност в област Добрич е сравнително неблагоприятна и през 2018 г. Относителният брой на предприятията нараства и е близък, но по-нисък от средния за страната. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи нарастват до 2023 лв./човек от населението (при 2750 лв./човек в страната). Сериозно изоставане на областта се наблюдава при обема на произведената продукция и чуждите инвестиции. Произведената продукция продължава да нараства, но поради ниската база достига едва 14,8 хил. лв./човек (при 25,9 хил. лв./човек в страната). Преките чуждестранни инвестиции също нарастват през последните четири години и през 2018 г. достигат 1793 евро/човек, което обаче е все още почти двойно по-ниско от средното ниво в страната – 3560 евро/човек.

Нефинансови предприятия на 1 000 души (2018) – 56.00

Разходи за придобиване на ДМА на човек (2018) – 2023.00 лв.

Изплатени суми по ОП на общините на човек (2020) – 1525.00 лв.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) (2018)  – 1793.00 евро

ИНФРАСТРУКТУРА (СЛАБО)

Състоянието на инфраструктурата в област Добрич е далеч от средното за страната. Гъстотата на инфраструктурата, особено на железопътната, остава ниска. Близо двойно по-нисък от средния пък е делът на автомагистралите и първокласните пътища в областта през 2019 г. – 10% при 19% в страната. Въпреки това качеството на пътищата е сравнително добро – 46,7% от пътната настилка в областта е в добро състояние при 41,4% за страната. Делът на домакинствата с достъп до интернет се увеличава значително през последното десетилетие, но през 2019 г. намалява до 70,0% (при 75,1% за страната).

Гъстота на пътната мрежа (2019) – 17.40 км/100 кв.км

Гъстота на железопътната мрежа (2019) – 1.30 км/100 кв.км

Относителен дял на автомагистралите и първокласните пътища (2019) – 10.10%

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (2019) – 70.00%

Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет през последните 12 месеца (2018) – 75.20%

Дял на пътната настилка в добро състояние (2019) – 46.70%

ДЕМОГРАФИЯ (СРЕДНО)

Коефициентите на естествен и механичен прираст в област Добрич леко се подобряват през 2019 г., въпреки че остават отрицателни. Коефициентът на естествен прираст достига –9,0‰ при –6,7‰ за страната, а този на механичен прираст е –2,7‰. Тенденцията към застаряване на населението е подобна на тази в страната и води до постоянно влошаване на коефициентите на възрастова зависимост в областта. Коефициентът на зависимост като отношение на населението на над 65 години към това на 0–14 години достига 158,5% (при 150,1% за страната), а към това на 15–64 години – 35,3% (при 33,8% за страната). Сравнително малка част от населението на областта живее в градовете – 69% при 74% в страната, а Добрич остава областта с най-ниска гъстота на населението – 667 души/кв.км при 1510 души/кв.км за страната през 2019 г.

Коефициент на възрастова зависимост 65+ към 0-15 (2019) – 158.50%

Коефициент на възрастова зависимост 65+ към 15-64 (2019) – 35.30%

Относителен дял на населението в градовете (2019) – 69.00%

Гъстота на населението към територията на населените места (2019) – 667.00 души/кв.км

Коефициент на естествен прираст (2019) -9.00‰

Коефициент на механичен прираст (2019) -2.70‰

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *