Бизнес Общество

С евросредства подпомагат засегнати от пандемията земеделски стопани от област Добрич

Чрез виртуална информационна среща Михаела Козовска – експерт в Областен информационен център-Добрич, запозна близо 50 заинтересовани лица с мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Презентацията от уебинара е достигнала до 3360 души и е прегледана над 900 пъти.

С бюджет от 93,5 млн. лв. подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ ще подпомогне земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Плодове и зеленчуци”, „Маслодайна роза”, „Винени лозя”, “Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“. Кандидатите трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и да отговарят на едно от условията: да са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или да са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г., или да са бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Финансовата помощ се предоставя под формата на еднократна сума, като размерът й се определя според площта и/ или броя животни, но не повече от 7 000 евро. За пчеларите максималният размер на компенсацията е до 3 000 лв.

По подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2” ще бъдат обхванати регистрираните по реда на Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи селскостопански култури извън допустимите по подмярка COVID 1. Изискване към кандидатите е да са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или са бенефициенти с действащ договор/ ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделските стопани, които отглеждат свине и/ или птици, са допустими за подпомагане в случай, че са одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” и/ или схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. Един земеделски стопанин може да бъде подпомогнат безвъзмездно с до 7 000 евро, като размерът на еднократната финансова помощ се формира на база средносписъчен брой на заетите лица в стопанството за периода март-юни 2020 г. За кандидати, отглеждащи селскостопански култури, сумата е в размер на 30 лв. за едно заето лице, за лица, заети в отглеждането на свине е 245 лв., а за работещите в животновъдни обекти, отглеждащи птици е 430 лв. Общият бюджет на подмярката е 5,5 млн. лв.

Заявленията за подпомагане по подмерките COVID 1 и COVID 2 ще се приемат до 21 септември 2020 г. в Общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата (за физическо лице) или адрес на управление на кандидата (за юридическо лице или едноличен търговец). Съгласно изготвения от Държавен фонд „Земеделие“ индикативен график, еднократната финансова помощ по подмярка COVID 1 ще се изплаща в периода 28 септември-2 октомври 2020 г., а по подмярка COVID 2 в периода 10-20 ноември 2020 г.

С до 50 000 евро ще бъдат подпомогнати групи и организации на производителите и предприятията по подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“. Финансовата помощ ще се предоставя за следните производствени сектори: мляко и млечни продукти, включително яйца от птици; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, включително гъби; мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук и готови храни за селскостопански животни (фуражи). По избор на кандидата размерът на еднократната финансовата помощ е на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти от горепосочените сектори за 2019 г. или еднократно платима сума от 270 лв. за всяка едно заето лице, съгласно средно списъчния брой на персонала за периода март – юни 2020 г. Предстои да бъде обявен приемът на заявления.

Един земеделски стопанин, допустим за подпомагане и по трите подмерки, може да подаде само едно заявление за подпомагане по избраната от него подмярка на мярка 21. За допълнителни разяснения бенефициентите могат да се обръщат към общинските служби по земеделие или да пишат на електронната поща на Държавен фонд „Земеделие” dfz@dfz.bg.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *