Общество

Европейско финансиране за запазване на заетостта представиха в Добрич

Възможностите за подкрепа на безработни и работодатели чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията с COVID-19 бе представена днес на изнесена приемна от експертите на Дирекция „Бюро по труда” /ДБТ/ в Добрич, съобщават от Областния информационен център.

Проект „Заетост за теб“ осигурява подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица чрез осигуряване на субсидии за наемането им от работодатели. По този начин ще се спомогне за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията и ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните лица в ДБТ. Финансовите средства по програмата са 160 млн. лв., от които 50 млн. лв. са заделени само за работодателите от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. За останалите работодателите от допустимите по проекта икономически сектори средствата са разпределени на квотен принцип по общини, като за област Добрич бюджетът възлиза на 2 646 998,99 лв.

Работодатели, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, включително и общински предприятия, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по Закона за народните читалища могат да кандидатстват за финансова помощ за осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” за срок до 3 месеца. Ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения в размер на минималната работна заплата за страната за 8-часов работен ден (но не по-малко от 4 часа), и дължимите вноски за сметка на работодателя. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост. Желаещите да се включат в проекта е необходимо да подадат Заявка за свободни работни места и изискуемите документи по електронен път на следния линк: https://bit.ly/3k91er4.  Одобрението/ неодобрението на работодателите, както и Резервен списък с работодатели ще се осъществи на принципа „първи по време, първи по право”. 

За участие в схемата „Заетост за теб” безработните лица не трябва да са били в трудови правоотношения с работодателя, който е обявил свободното работно място, или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 месец от подаване на Заявката на работодателя. С участието в проекта на безработните лица се предоставя възможност за осигуряване на заетост, придобиване на професионален опит и практически умения.

По справка на Агенция по заетостта, по проект „Заетост за теб“ в област Добрич са одобрени 22 заявки на 15 работодателя, които ще осигурят заетост на 45 безработни лица на пълно работно време

За запазване на заетостта в секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ ще се предоставят компенсации за всеки работник, служител и самоосигуряващо се лице, назначено преди извънредното положение. Размерът на помощта е 290 лв., като сумата включва нетна сума за възнаграждение на работниците/ служителите в размер на 189 лв. и дължимите данъчно-осигурителни вноски за сметка на работодателя и осигуреното лице. Компенсациите се изпращат за цял календарен месец считано от 01.07.2020, за не повече от 6 месеца годишно. Заявление за изплащане на финансовите средства могат да подават работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия. Те трябва да са с регистриран спад на приходите от продажби с не по-малко от 20% през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението спрямо същия месец на 2019 г. За кандидати, учредени след 1 юни 2019 г., спадът се изчислява спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Кандидатите могат да подават документите по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор или на място в Дирекция „Бюро по труда“.

Всички документи за кандидатстване по проектите „Заетост за теб“ и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ са налични на електронната страницата на Агенцията по заетостта. И двата проекта са с продължителност до 31 декември 2021 г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *