Водещи новини - дясно Добрич Здраве Общество

В сила са новите противоепидемични мерки за град Добрич

След няколкодневното покачване на броя новодиагностицирани с коронавирусна инфекция от област Добрич, кметът на града издаде нови две Заповеди – за въвеждане на временни противоепидемични мерки до 31 август, и за работодателите и органите по назначаване.

В последния ден от изминалата работна седмица, от Областния координационен щаб съобщиха за обособени пет огнища на COVID-19, на територията на град Добрич. От управата на единия завод-огнище коментираха пред Про Нюз Добрич, че в интерес на здравето на всички служители, предприятието затваря врати заради потвърдени положителни проби сред служителите.

Пет огнища на Covid-19 в Добрич, заразен има и в Дома за стари хора

Заради регистриран случай на Covid-19, временно е затворена и добричката Детска градина №24.

Пълното съдържание на най-новите две кметски заповеди:

З А П О В Е Д

1046

гр. Добрич, 31.07. 2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  Решение № 482 на Министерския съвет от 15.07.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г. и Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020г. и Заповед № РД-01-447/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на град Добрич, считано от 1 август 2020 г. до 31 август 2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние  в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а/ присъствието на деца, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б/ присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г. на МЗ.

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и на закрито се провеждат без публика.

3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия, могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет,  при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед №  РД-01-447/31.07.2020 г. на МЗ.

4. Културно-развлекателни мероприятия /театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други/, могат да се организират при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито /в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други/, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. ІІ от Заповед №  РД-01-447/31.07.2020 г. на МЗ.

                 5.  Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите асоциации.

                 6. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. II от Заповед №  РД-01-447/31.07.2020 г. на МЗ.

7. Забраняват се посещения на външни лица, /свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

8. Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич да преустановят дейността си.

9. Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.

10. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-447 от 31.07.2020 г. на МЗ.

ІІ. Отменям моя Заповед № 960/16.07.2020г.

ІІІ. Настоящата заповед влиза в сила от 01.08.2020г.

IV. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.

     Настоящата ми заповед да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич.  Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *