Генерал Тошево Новини

За над 3 млн. лв. рекултивират депото за отпадъци на Ген. Тошево

Договор за реализацията на проект „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по депо С-145/14” подписа Община Генерал Тошево с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“. Проектът е на стойност 3 174 395,38 лв. и ще се изпълнява в рамките на 17 месеца. Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка. Те имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Рекултивацията на депото ще протече на два етапа – техническа и биологична рекултивация.

Техническата рекултивация ще включва пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система.

Биологичната рекултивация ще включва облагородяване на терена със затревяване с растителни видове, съответстващи на района.

Площта, предвидена за рекултивиране, е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.

С реализацията на проекта ще се постигнат следните цели:

– Рекултивиране и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци;

– Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;

– Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци;

– Вписване в релефа на околния терен на тялото но отпадъците;

– Намалени рискове за човешкото здраве в общината;

– Подобряване на жизнената среда на населението на територията на общината;

– Създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

По този начин общинското ръководство ще минимизира общия риск от екологично замърсяване и ще изпълни препоръките, разписани в Общинския план за развитие и Програмата за управление за 2019-2023 година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *