Водещи новини - дясно Общество

РДСП – Добрич обясни кой има право на социални помощи

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства. Получават се  от лицата или семействата, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за издръжка от лицата по чл. 140 от Семейния кодекс. Това коментираха за Про Нюз Добрич от Регионалната дирекция за социално подпомагане.

Съгласно Закона за социално подпомагане (ЗСП) социалните помощи биват месечни, целеви и  еднократни и се отпускат след преценка на: доходите на лицето и семейството; имуществено състояние, семейно положение; здравословно състояние; трудова и учебна заетост; други констатирани обстоятелства.

Помощите се отпускат със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ след преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани със социалната анкета, като отказът за отпускане на социални помощи задължително се мотивира.

Заповедта за отпускане или за отказ на социални помощи се съобщава писмено на лицето, подало заявление, в 14-дневен срок от нейното издаване и може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция “Социално подпомагане” по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Социалните помощи се освобождават от данъци и такси. Правото на социална помощ е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)  социалните помощи се отпускат на лица и семейства по настоящ адрес, на който се извършва и социалната анкета. Право на месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП имат лица и семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определения диференциран минимален доход.  Диференцирания минимален доход се определя за всяко лице индивидуално в зависимост от възраст, семейно положение, здравословно състояние, имуществено състояние и др. Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи  и доходите на лицата или семействата от предходен месец. След като лицето/семейството подаде заявление-декларация за отпускане на месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП се извършва и социална анкета, за да  бъде направена преценка дали да им бъде отпусната исканата помощ.

 Например: Диференцираният минимален доход за лице над 75 години, живеещо само е 165 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД); 165 % от 75 лв.  В случая 123,75 е ДМД за лице над 75 години, живеещо само. Размерът на месечната помощ за това лице се определя като разлика между диференцирания минимален доход (123,75 лв.) и доходът  на лицето от предходния месец.

Диференцираният минимален доход за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи е  66 на сто от ГМД или  или 66% от 75 . В този случай  49,50 е ДМД за всеки един от съвместно живеещите съпрузи, или за лице, съжителстващо с друго лице или семейство.

Диференцираният минимален доход за дете до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 91 на сто от ГМД или 91% от 75. В този случай ДМД за дете  е 68,25 .

Например размерът на месечната помощ за семейство от двама родители и едно дете до 16 годишна възраст, се определя като разлика между диференцирания минимален доход/диференцираните минимални доходи (49,50+49,50+68,25= 167,25) и доходът  на лицето/доходите на семейството от предходния месец.

Доходите се декларират за месеца, през който са получени независимо за кой период се отнасят.

Едно лице/семейство за да получава месечна помощ следва да отговаря на някои допълнителни условия – например размер на обитаваното жилище – за едно лице то трябва да е едностайно,  да не е регистриран като едноличен търговец, да няма вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа; да не притежава движима и недвижима собственост, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление; да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане и др.  Едно от допълнителните условия е изискването за 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“.

Безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, се включват в програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика.

Лицата по ал. 1, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една година.

Включването в програми за заетост не е задължително за: полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст; родители, които отглеждат сами децата си; бременни жени след третия месец на бременността им; лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност; лицата, полагащи грижи за болен член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен ;лицата с психични заболявания, установени от компетентните органи.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *