Образование

СУ „Св. Кл. Охридски” има нов одобрен проект по “Еразъм+“

За нов спечелен проект сподели екипът на СУ ”Св. Климент Охридски” в Добрич. Той е по програмата “Еразъм+“, съобщават от учебното заведение.

Темата на проекта е ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход”. Проектът е фокусиран върху внедряването и използването на модерния прагматичен подход съдържателно-езиково интегрирано обучение (СЕИО).

Проектът си поставя за цел ускоряване на процеса на модернизацията на училището чрез динамизиране и синхронизиране на квалификациите на преподавателите с потребностите на колегията и повишаване на капацитета на екипа за качествени промени по отношение на осъвременяването на методите за преподаване. Цели се подготовка на учители-лидери, които да подпомогнат методическата подготовка на останалите членове на екипа, както и развиване на системата за квалификация и перманентно обучение на учителите и персонала.

С проекта се цели утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на участниците, а също и създаване на условия за преодоляване на изолацията на учителите в рамките на училищната общност и създаване на контакти с образователни институции в други европейски страни.

Ще бъдат обогатени и усъвършенствани съдържателните, лингвистичните, дигитални и социални компетенции на участниците в мобилността.

Участници в проекта са шестима преподаватели, които след обучението си ще разпространят придобития опит и сред останалите членове на екипа на училището.

Работата по проекта ще доведе до сплотяването на екипа и до подобряване на отношенията между учителите, до подобряването на екипната работа в колектива, до повишаването на доверието между учители и ученици, създаването и поддържането на връзки с чуждестранни партньори и съвместна работа с тях по @Twinning и партньорски проекти по секторите и дейностите на програмата ”Еразъм+”, посочват още от учебното заведение.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.