Сряда, 07 юни 2023

07.06.2023

Последвайте ни

В Тервел обучават семейства от малцинствата как да произвеждат компост

Застъпнически действия и кампания сред местната общност в община Тервел за насърчаване участието на гражданите в реализирането на регионални политики се осъществява по проект „Партньорства за развитие“. Той е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Проектът се осъществява от Сдружение "Работодателска организация "КРИБ - Добрич" в партньорство с Община Тервел.

По проекта се провежда  кампания за привличане на уязвими обществени групи  и широката общественост от община Тервел в действия за намаляване на растителния отпадък и оптимизиране на разходвания публичен ресурс.  Планирането на тази кампания се базира на статистика, която показва, че в общината се генерират големи количества растителни отпадъци. Извозването им до регионалното сметище е много скъпо поради разстоянията и липсата на площадка за компостиране.   

Една от целевите групи, сред които се провежда кампанията, е семейства от малцинствата  с ниски доходи или без работа.

Първата среща ще се проведе на 23 март от 11 часа в сградата на детска градина ДГ №2 „Здравец“, гр. Тервел.    

Проект BG05SFPO001-2.025-0088
„Партньорства за развитие“,
стойност на проекта: 59 215.21 BGN

c