Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

Проект на "Проектантско бюро Албена" ООД за центъра на Добрич, трето място

Представяме ви класирания на трето място в конкурса за централната градска част на град Добрич идеен проект. Той е дело на Проектантско бюро Албена" ООД .

Жителите на Добрич могат да определят с гласа си проекта с най-функционално и красиво пространство. Трябва да изберат на кое място класират всеки един от проектите, като кликнат на съответната цифра. Гласуването е еднократно тук.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на 5 януари 2023 г.

Проект на "Проектантско бюро Албена" ООД

 1. КОНЦЕПЦИЯ - ФИЛОСОФИЯ
  От създаването си през античността върху чернозема на Добруджа, градът е средище на социално общуване, защото търговията не е просто размяна на стоки. Търговията и занаятчийството през ХVІІІ в. го превръщат в личен град. Ежеседмичният пазар привличал предприемчиви хора от различни етноси. На това плодородно място е ставал ДОБЪР ПАЗАР, зародил се е ДОБЪР ЖИВОТ и е възникнал ДОБЪР ГРАД.
  Това е нашият разказ за ХОРАТА И ЗЕМЯТА, защото добричлии пазят връзката си със земята и с любов я наричат ЗЛАТНА ДОБРУДЖА. Изгревите и залезите, посевите, полята, реките, пръстта на тази земя ги завръщат вечно към корените.
  Този разказ за Добрич е заложен в нашата концепцията за РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ДИЗАЙН НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ДОБРИЧ.
  Принципи, които следваме са приемственост, надграждане, фокус върху човешкия мащаб, устойчивост, екологичност, демократичност, последователност и единство.
  Цели, които залагаме са: запазване и развитие на градоустройственото решение на ЦГЧ; преосмисляне и подобряване на съществуващите функции и надграждане с нови; „преоткриване“ на даденостите и културното наследство; създаване на добра градска среда на нивото на очите, която предразполага към по-дълъг престой навън; движение и игра, засилване на чувството за общност и локална идентичност Вдъхновяваме се от пъстрите полета с посеви, чергите и шевиците на Добруджа, чиято геометрия интерпретираме в настилките и други елементи на градския дизайн.
  Геометрията и пъстротата на нивите, видени от птичи полет, залагаме в привидната хаотичност на ортогоналния растер и контрастната цветност на решението.
  Меандрите на Суха река „преоткриваме“ в криволинейна пътека, основен елемент в решението на Зона Б.
  Тревите и цветята на Добруджа, символично пресъздаваме чрез характерни композиции и елементи.
  Знаците на словото - буквите от глаголицата на св. св. Кирил и Методий, използваме физически и смислово като обединяващ и знаков символ на идейната разработка. Вплитайки всички вдъхновяващи ни образи в материя и символично насищайки централното площадно
  пространство с икони на българската словесност, изграждаме градска среда, която да отговори както на материалните, така и на духовните потребности на гражданите на Добрич. Създаваме зони и елементи с ярка идентичност. Вярваме, че те засилват чувството за общо добруване - за доброто на Добрич.

2. КОНЦЕПЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ и ИДЕЕН ПРОЕКТ
На база на подробен анализ на територията и конкретизиране на проблемите изведохме задачи, които обобщаваме в КОНЦЕПЦИЯТА за Зона А и решаваме в детайл в ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ за Зона Б.
I. Решения на задачите по функционални групи:
I.1. Улична мрежа, паркиране и потоци на движение:
▪ Запазваме предимството на пешеходци и велосипедисти пред автомобилите.
▪ Оптимизираме местата и условията за паркиране. Предлагаме регулация на автомобилния достъп и паркиране в Зона А.
▪ Представяме схеми за движение на „потоците“ в Зона А.
▪ Даваме решение за възстановяване на връзката между паркингите под пл. „Демокрация“ и к-с „Рила“ – основно условие за нормативно допустима експлоатация на подземния паркинг.
▪ Предлагаме достъпни маршрути и преработваме конкретни елементи на достъпната среда в
съответствие с нормативите и с естетиката на прилежащите сгради и пространства.
▪ Запазваме досегашните и добавяме нови подходи за достъп на превозни средства със специален режим до цялата зона А.
I.2. Сграден фонд и функции: предлагаме следните промени:
▪ Изместваме градска библиотека „Дора Габе“ от пл. „Демокрация“ - „отворена“ към гражданите в нова, специално проектирана за целта сграда на мястото на НАР-КООП.
▪ Премахваме пристройка при северния вход на Художествената галерия - недопустима до сграда НКЦ с национално значение.
▪ Предлагаме Общината като собственик на терена под колонади и козирки към търговските обекти по бул. „Двайсет и пети септември“- север, да инициира цялостна промяна във визия им.
▪ Предлагаме преосмисляне на функциите на административна сграда (корпус 3) на пл. „Демокрация“.
I.3. НКЦ, елементи на художествения синтез и декоративни водни площи:
▪ Предлагаме изместване на някои скулптури с цел по-доброто им интегриране в градската среда.
▪ С поредица от тотемни знаци маркираме маршрут „ВИЖ ДОБРИЧ“, който обединява и обогатява досегашните маршрути на Общината. Чрез него разказваме за личности, свързани с Добрич, със забележителни постижения в своята област и подчертаваме важни за града места и такива с елементи на художествен синтез.
▪ Добавяме нови елементи, създаващи градска идентичност и разпознаваемост.
▪ Увеличаваме присъствието на водата чрез изграждане на нови декоративни водни площи.
▪ Възстановяваме старите градски чешми.
I.4. Настилки, осветление и градска мебел:
▪ Създаваме идентичност за всеки площад по отделно без да ги разделяме физически. Буквално и преносно и двата площада в Зона Б обвързваме с буквите и словото, насищаме с фонтани и разнообразни зони с богато озеленяване и атрактивни елементи на градската среда.
▪ Изграждаме нови обекти с високи естетически качества и съобразени с човешкия мащаб.
▪ Подобряваме микроклимата и условията за разходка, престой и игра на открито.
▪ Залагаме на безопасни, практични и трайни материали с добро качество.
▪ В осветителната инсталация предлагаме устойчиви решения и постигаме комфорт, нормативна и равномерна осветеност. Предвиждаме осветление в съответствие с естетиката на останалите елементи на градската среда.
▪ Предлагаме места за временни преместваеми обекти, описваме варианти за провеждане на временни събития и сезонни базари, предлагаме принципи за разполагане на сезонни тераси.
I.5. Озеленяване:
▪ Преодоляваме конфликтите дървета–сгради и дървета-инфраструктура за по-добра и по-безопасна среда.
▪ Постигаме разнообразие и идентичност чрез контекстно ландшафтно оформяне.
▪ Подменяме видовете с лоша адаптация към съвременните условия на средата с екологично пластични видове.
▪ Извеждаме принципи за поетапна подмяна на застаряващата дървесна растителност.
▪ Предлагаме богати и същевременно устойчиви, лесни за поддържане и екологично активни растителни композиции чрез съвременното разнообразие на декоративната растителност.

II. Технически предимства на решенията, устойчивост и екологичност:
II.1. Предложението ни за основна настилка са клинкерни павета за цяла Зона А - естествен материал с добри естетически качества и отлични технически характеристики. С тях подобряваме естественото дрениране на повърхностните води при следната технология на изпълнение: фрезоване до 10 см от съществуващата бетонова основа, разпробиване на отвори през цялата дебелина на оставащия бетон (1бр./м2), полагане на пясъчно легло и паважна настилка с фуга от кварцов пясък.
II.2. Увеличаваме зелените площи и броя на дърветата. Залагаме поетапна подмяна на застаряващите дървесни видове с хоризонт от 25 години. Растителните видове подбираме на принципа „минимални грижи – максимален резултат“, като търсеният ефект е не само естетически, но и екологичен.
II.3. Разчетът показва, че предложената в проекта фотоволтаична централа ще осигури осветление на цялата ЦГЧ, а инвестицията ще се изплати за 3 години при срок на експлоатация 25-30 години.
II.4. Фотоволтаичните автономни „къщички“ за зареждане на смарт устройства и локално осветление са още един добър пример за използването на възобновяема енергия в проекта.
II.5. Предложеното осветително тяло от висок клас е с гарантирана ефективност и дълъг експлоатационен живот, а интегрираната система за димиране в късните части на нощта, намалява разхода на електроенергия и увеличава живота на източника. Така се реализира икономия и на човешки ресурс за поддръжка.
II.6. Изпълнението на плитък сондажен кладенец, който да захранва заложената поливна система и фонтаните, както и предвидената автоматизация на водните процеси ще донесат значителни ползи като:
▪ по-ниска себестойност на потребявана вода;
▪ по-малко ръчни процеси при обслужването на системите, т.е. по-малък разход на труд;
▪ по-малко натоварване на настилките с отпадане на нуждата от водоноски;
▪ възможност за дистанционно управление на режимите на работа на системите в реално време
II.7. Отговаряме на изискванията за повторно използване на съществуващите на място годни материали:
▪ Преизползваме съществуващите линейни отводнителни тела и решетки чрез демонтаж, повдигане до нивото на новите настилки и повторен монтаж;
▪ Запазваме стоманобетоновата основа под настилката – това спестява сериозни разходи за разбиване
и извозване, както и за изпълнение на нова основа;
▪ Предлагаме демонтираните осветителни стълбове от Зона Б да се използват за подмяна на
осветлението на северната част на градския парк.
II.8. Въвеждането на регулация за автомобилен достъп и паркиране в Зона А ще намали замърсяването на въздуха в зоната, ще ограничи паркирането в зелени площи и по тротоари, ще подобри удобството на придвижване за всички участници.
II.9. По-достъпна среда, нов тип детски площадки с комбинирани съоръжения за деца със и без
двигателни дефицити, насищане с пейки, удобни за възрастните хора, повече нови дървета – това са редпоставки за оживяване на пространствата и постигане на висок комфорт и пълноценно общуване без дискриминация.

III. Социален ефект от решенията:
Цялостното благоустрояване на пешеходната зона на ЦГЧ ще реализира и нематериални ползи за града:
▪ Оживяване на сравнително опустелите и преоразмерени площади – повече хора на едно място;
▪ Усещане за безопасност и сигурност - желание за по-дълъг престой навън – повече хора за по-дълго време;
▪ Повече хора за по-дълго време на едно място - завръщане на бизнеса в опустяващите партерни нива.
Проектът ни цели центърът на Добрич отново да стане мястото за активна и атрактивна среща, да се появят нови форми на социално общуване, предпоставени от подобрената и обогатена градска среда. Композицията от червени „треви“ и запомнящият се образ на разноликите фонтани; вдъхването на нов живот на „Седналия Йовков“ и обогатената среда около паметника на св. св. Кирил и Методий; пъстротата на настилките – интерпретирала добруджанските полета, съчетана с изобилие от елементи на обзавеждането и градския дизайн и не на последно място – насищането на Зона Б с много нови дървета - са предпоставка Добрич да придобие своята очаквана нова идентичност в съвсем близко бъдеще.
Вярваме, че с нашите решения гражданите на Добрич ще припознаят центъра на Добрич като „своя“ център и това ще засили чувството им за общност, която може да работи заедно за повече „добро“.

IV. Етапи за реализация: идейният проект да се реализира в три етапа, които съответстват на зони 1, 2 и 3 от зонирането в концепцията, а именно:
▪ Етап 1: бул. „Двайсет и пети септември: - от подлеза към градския парк до пл. „ Възраждане“. В този етап предлагаме изпълнение и на фотоволтаичната централа поради бързата възвръщаемост на инвестицията.
▪ Етап 2: пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“
▪ Етап 3: зелена площ зад фонтаните на пл. „Свобода“, нова сграда, ул. „Д. Петков“ – запад, паркинг.

V. Основни технически показатели:
Нови зелени площи:
В Зона А: 1 400 м2 / В Зона Б: 1000 м2
Баланс на дърветата:
В зона А:
▪ Дървета за премахване поради влошено състояние или проектно решение: 52 бр.
▪ Нови дървета: 113 бр.
▪ Дървета за преместване: 11 бр.
▪ Дървета за подмяна на два етапа: 57 бр.
В Зона Б:
▪ Дървета за премахване поради влошено състояние или проектно решение: 9бр.
▪ Нови дървета: 70 бр.
▪ Дървета за преместване: 11 бр.
▪ Дървета за подмяна на първи етап: 31 бр.
▪ Дървета за подмяна на втори етап: 26 бр.
Настилки в Зона Б: общо 24 520м2
Водни площи в Зона Б:
▪ Композиция от фонтани: 211 м2 водна площ.
▪ Сух фонтан: диаметър на площадката D 13,20м, 30бр. дюзи за водни струи и водна мъгла.
VI. Финансово предложение за реализация на идейния проект за обхвата на Зона Б
Обща прогнозна стойност: 9 345 530 лв. без ДДС
Разбивка на стойността по основни дейности:
▪ Архитектура и конструкции: 7 106 945 лв.
▪ Електрически инсталации и фотоволтаична централа: 790 550 лв.
▪ ВиК инсталации и фонтани: 770 160 лв.
▪ Озеленяване: 232 850 лв.
▪ Непредвидени разходи 5%: 445 025 лв.

Проекта на Проектантско бюро Албена" ООД можете да разгледате тук

c