Неделя, 21 април 2024

21.04.2024

Последвайте ни

Правилникът на ОбС Добрич ще мине през обществено обсъждане, вижте някои от новостите

Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ще бъде подложен на обществено обсъждане, стана ясно на днешната сесия на Общинския съвет на Добрич. След заседанието предложените от Временна комисия промени в Правилника ще бъдат качени на сайта на Общината и ще има един месец за мнения и допълнения. Правилникът ще бъде гласуван през месец януари.

На днешната сесия председателят на ОбС Красимир Николов запозна съветниците с Информация за направените предложения за промени от проведените четири работни заседания на Временната комисия.

Сред предлаганите от групите в ОбС промени са на броя и наименования на Постоянните комисии. Досега те бяха 13, сега се предлага те да бъдат 15:

1.            ПК „Законност и контрол“;

2.            ПК „Обществен ред и сигурност“;

3.            ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“;

4.            ПК „Строителство, инфраструктура и контрол при провеждане на процедурите за търгове и конкурси“;

5.            ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост“;

6.            ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“;

7.            ПК „Наука, образование”;

8.            ПК „Търговия, услуги и туризъм“; 

9.            ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси“;

10.          ПК „Транспорт и безопасност на движението“;

11.          ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика“;

12.          ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“;

13.          ПК „Спорт и младежки дейности“;

14.          ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти“;        

15.          ПК  „Противодействие на корупцията и етика“

Новост в правилника е, че за заседанията се изготвя и съхранява видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

Вносителят на съответната докладна записка пък трябва да докладва лично на заседанието на Общински съвет, а при обективна невъзможност - от посочен от него заместник. Тук съветникът от ГЕРБ СДС Иво Пенчев предложи ако вносителите на докладните не присъстват в залата, документите им изобщо да не се разглеждат.

В Правилника се предлага граждани, които не са общински съветници, да присъстват на заседанията, с изключение на тези, които са под влияние на упойващи вещества, въоръжени или във видимо неадекватно състояние, като заемат определените от Председателя на съвета места. Не се допуска ползване на мобилни телефони за провеждане на разговори по време на заседанието и нямат право да нарушават реда по какъвто и да е начин.

При отсъствие по неуважителни причини от заседание на Общинския съвет или от съответната Постоянна комисия, провеждани по приетия календарен график, се правят следните удръжки от възнаграждението на общинския съветник:

1. Със 100 лева за отсъствие от заседание на Постоянна комисия, в която е член, когато общинският съветник участва в три Постоянни комисии;

2. Със 150 лева за отсъствие от заседание на Постоянна комисия, в която е член, когато общинският съветник участва в две Постоянни комисии;

3. С 300 лева за отсъствие от заседание на Общински съвет или 150 лева при преждевременно напускане на заседанието на Общински съвет по неуважителни причини.

Ново в Правилника е, че Председателят на Общинският съвет осигурява достъп до публични изявления и прессъобщения на всяка една от представените в състава на Общински съвет партии или местни коалиции, един път месечно.

c